Procesreglement

Voor welke zaken?

Wij kunnen een bindend oordeel geven over geschillen die ontstaan naar aanleiding van online aankopen door de klant bij een webshop. Voordat wij een oordeel geven zullen wij een schikking tussen partijen zoveel mogelijk bevorderen. De waarde van het product moet tenminste €25,- zijn.

Stap 1: u meldt uw geschil bij ons aan

Eerst zelf proberen. Voordat u een geschil aanmeldt, moet u eerst proberen om er zelf met de webshop uit te komen. Stuur dus uw klacht eerst naar de webshop voor een reactie. Krijgt u geen reactie of bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u het geschil bij ons aanmelden.

U vult nu het online vragenformulier op onze website in. Dit formulier is op verzoek ook in papieren vorm verkrijgbaar.

Gratis aanmelden. U kunt uw geschil gratis aanmelden. Als de webshop al een betaald abonnement heeft afgesloten bij DigiDispuut nemen wij de zaak in behandeling. Als de webshop geen abonnement heeft bij DigiDispuut op het moment dat het geschil is ingediend, dan zullen wij de webshop benaderen en vragen of zij lid willen worden van DigiDispuut, zodat wij uw zaak kunnen behandelen.

Geen advocaat verplicht. Voor het indienen van een geschil en tijdens de procedure bent u niet verplicht om gebruik te maken van een advocaat of juridisch adviseur, maar beide partijen kunnen wel op ieder moment in de procedure advies inwinnen of zich door een derde laten vertegenwoordigen of laten bijstaan. Iedere partij draagt zelf de kosten die zij maakt voor de procedure, dus ook alle kosten voor eventuele juridische bijstand of eventuele deskundigen. U draait dus niet op voor de kosten die de andere partij.

Nederlands, Engels of Duits. Geschillen kunnen worden ingediend in het Nederlands, Engels of Duits. De procedure wordt gevoerd in de Nederlandse taal of, als de klant dat vraagt, in de Engelse taal. De klant kan zowel een consument in Nederland als een consument in een ander land van de EU zijn. De webshop moet gevestigd zijn in Nederland en moet zijn aangesloten bij DigiDispuut.

Let op: De uitkomst van de procedure kan afwijken van de uitkomst die u eventueel zou kunnen krijgen wanneer het geschil volgens de wettelijke regels door de gewone rechter wordt beoordeeld.

Beide partijen kunnen een geschil aanmelden. Als de klant een geschil aanmeldt, dan is de webshop verplicht mee te werken als deze is aangesloten bij DigiDispuut. Als de webshop het geschil wil aanmelden, dan moet de webshop de klant een bericht sturen en vijf weken de tijd geven om in te stemmen met de behandeling door DigiDispuut. In deze mededeling geeft de webshop ook aan dat deze zich na die periode vrij acht om de zaak voor te leggen aan de gewone rechter.

Stap 2. De beoordelaar van DigiDispuut pakt uw zaak op.

De beoordelaar. De beoordelaar is diegene die over het geschil een oordeel geeft. Een geschil wordt door één of -als wij vinden dat het een ingewikkelde zaak is- door drie beoordelaars behandeld. Iedere beoordelaar heeft een juridische achtergrond op minimaal HBO-niveau. De beoordelaar wordt voor een periode van tenminste 2 jaar benoemd door DigiDispuut. De beoordelaar ontvangt een vergoeding per zaak die niet afhankelijk is van de uitkomst van de zaak, waarmee de onafhankelijkheid van de beoordelaar wordt gewaarborgd.

Wraking. Het is mogelijk om een beoordelaar te wraken als er duidelijke twijfel mocht ontstaan over diens onafhankelijkheid. Elke partij kan dit schriftelijk melden tijdens de procedure. Mocht DigiDispuut de klacht gegrond vinden, dan zal de beoordelaar worden vervangen door een andere beoordelaar.

Uw geschil wordt behandeld door een beoordelaar van DigiDispuut. Nadat u uw geschil heeft aangemeld, zal de beoordelaar uw zaak doorsturen aan de andere partij. De andere partij krijgt dan 14 dagen de tijd om te reageren.

Aan de slag. De beoordelaar zal vervolgens al die informatie opvragen en verzamelen die deze voor het geven van een oordeel nodig heeft. Partijen zullen hieraan volledige medewerking verlenen en partijen verklaren er voor in te staan dat de door hun verstrekte gegevens juist en correct zijn. De beoordelaar zorgt er steeds voor dat beide partijen tijdig de informatie ontvangen die door de andere partij is ingediend.

Probeer er samen uit te komen. De beoordelaar zal altijd eerst proberen of u en de andere partij er niet toch samen uit kunnen komen. Lukt dit echt niet, dan zal de beoordelaar een uitspraak doen over het geschil.

Stap 3. De uitspraak.

Binnen 90 dagen. De beoordelaar doet binnen maximaal 90 dagen na aanmelding van het geschil en ontvangst van alle documenten een uitspraak. Deze termijn kan bij complexe zaken verlengd worden met maximaal 90 dagen en opgave van de termijn waarbinnen de uitspraak naar verwachting zal volgen.

Beide partijen worden schriftelijk of op een duurzame gegevensdrager (e-mail of papier) van de uitkomst van de procedure in kennis gesteld, alsmede van de redenen waarop de uitkomst is gebaseerd.

Bindende uitspraak. De uitspraak van DigiDispuut is bindend voor beide partijen. In de uitspraak wordt aangeven hoe en binnen welke termijn de uitspraak moet worden nagekomen. Met uw aanmelding van het geschil dient u er mee akkoord te gaan dat de uitspraak bindend is.

Komt één van de partijen de uitspraak, na een éénmalige aanmaning, niet na, dan heeft dit gevolgen. Komt de webshop de uitspraak niet na, dan zal dit tot gevolg hebben dat de webshop wordt verwijderd uit het register van DigiDispuut. Een eventueel keurmerk waarbij de webshop is aangesloten zal eveneens op de hoogte worden gebracht van dit feit, waarna het keurmerk eveneens sancties kan opleggen. Indien de klant de uispraak niet nakomt, dan kan de webshop incassomaatregelen treffen tegen de klant, waarbij er extra incasso kosten voor de klant bij komen.

Geen hoger beroep. Hoger beroep bij DigiDispuut is niet mogelijk. Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak kunt u de zaak alsnog voorleggen bij de bevoegde rechtbank. Wilt u de zaak alsnog bij de rechtbank indienen, dan dient u dit binnen 2 maanden nadat de uitspraak is verstuurd aan de rechter voor te leggen. Doet u dit niet binnen 2 maanden dan dient u alsnog de uitspraak na te komen.

Wat is nog meer belangrijk?

Tussentijds stoppen of alsnog naar de rechter. Op elk moment gedurende de procedure kunnen partijen de procedure afbreken indien zij onderling een akkoord hebben bereikt. Tot het moment waarop DigiDispuut heeft aangegeven dat alle stukken zijn ontvangen en een uitspraak wordt voorbereid, kan de klant zich nog terugtrekken uit de procedure als deze het niet eens is met de wijze waarop wij het geschil behandelen. De webshop kan zich alleen terugtrekken uit de procedure als er onderling een oplossing wordt bereikt. De klant kan -tot het moment dat DigiDispuut heeft aangegeven dat een uitspraak wordt voorbereid- op elk moment besluiten om de zaak alsnog aan de gewone rechter voor te leggen, ook al zijn hierover tussen de klant en de webshop andere afspraken over gemaakt.

De waarde van het product of producten waarover het geschil gaat moet in totaal meer zijn dan €25- (vijfentwintig Euro) inclusief BTW, ex verzend- of overige kosten. De totale waarde van de claim (dus inclusief BTW en alle kosten) moet lager zijn dan €25.000,- (vijfentwintigduizend Euro).

Online of op papier. De procedure wordt in principe online gevoerd, inclusief het indienen van stukken en de correspondentie. Indien één van de partijen hier om vraagt, kunnen stukken en standpunten ook per post worden ingediend en kan de procedure ook schriftelijk gevoerd worden.

Gemiddeld duurt een zaak acht weken. Een procedure bij DigiDispuut duurt gemiddeld acht weken vanaf het moment van indienen van de klacht bij DigiDispuut. In complexe zaken kan deze termijn langer zijn.

Waarborg. Om ervoor te zorgen dan een uitspraak daadwerkelijk wordt nagekomen, kan DigiDispuut voorafgaand aan de uitspraak bepalen dat er eerst een waarborgsom betaald moet worden.

Uitwisseling van gegevens. U geeft met uw aanmelding toestemming dat uw gegevens en de inhoud van de klacht en overige correspondentie die u aan ons stuurt, wordt doorgestuurd aan de andere partij en aan de beoordelaar. Alle gegevens blijven tot maximaal 2 jaar na de uistspraak of na het stoppen van de procedure bewaard.

Wij nemen een zaak niet in behandeling als:

U niet eerst heeft geprobeerd om het geschil eerst rechtstreeks met de webshop op te lossen.

Het geschil gaat over een gering bedrag of een gering gebrek;

Het geschil al eerder door een andere partij is behandeld, zoals een andere instantie voor buitengerechtelijke geschiloplossing of een rechter;

De waarde van het product lager is dan €25,- exclusief verzendkosten of overige kosten of de totale claim hoger is dan €25.000,-

Er meer dan 365 dagen verstreken zijn sinds de dag waarop u het geschil voor het eerst bij de webshop heeft aangemeld;

Het gaat over geschillen tussen ondernemers onderling;

Het geschil door de webshop wordt aangemeld en de klant niet met de behandeling door DigiDispuut heeft ingestemd.

Indien de webshop surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert dan wel zijn activiteiten heeft gestaakt voor- of nadat het geschil bij DigiDispuut is ingediend.

De betreffende webshop op het tijdstip van bestelling van het goed waar het geschil over gaat niet is aangesloten bij DigiDispuut, ook al verwijst de webshop dan ten onrechte wel naar DigiDispuut als instantie om haar geschillen op te lossen. DigiDispuut kan er dan echter wel voor kiezen om een zaak toch te behandelen.

De behandeling van het geschil de effectieve werking van DigiDispuut tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting anderszins ernstig in het gedrang zou kunnen brengen of indien DigiDispuut sterk moverende redenen heeft om een geschil niet in behandeling te nemen.

Als wij een zaak niet in behandeling nemen, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen met een motivatie waarom wij de zaak niet behandelen.

Overige bepalingen:

DigiDispuut zorg ter voor dat de klant altijd recht houdt op:

de bepalingen waarvan bij overeenkomst niet kan worden afgeweken op grond van het Nederlandse recht, indien de klant en de webshop hun gewone verblijfplaats respectievelijk plaats van vestiging in Nederland hebben;

de bepalingen waarvan bij overeenkomst niet kan worden afgeweken op grond van het recht van de lidstaat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft, indien het op de koopovereenkomst of overeenkomst tot het verrichten van diensten toepasselijke recht wordt bepaald overeenkomstig artikel 6 leden 1 en 2 van Verordening (EG) nr. 593/2008;

de dwingende bepalingen van het recht van de lidstaat waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft, indien het op de koopovereenkomst of overeenkomst tot het verrichten van diensten toepasselijke recht wordt bepaald overeenkomstig artikel 5 leden 1 tot en met 3 van het Verdrag van Rome van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst.

Op procedures tot buitengerechtelijke geschilbeslechting die beslecht worden door een vaststelling als bedoeld in artikel 7: 900 van het Burgerlijk Wetboek is artikel 7: 902 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.

In alle gevallen waarin niet voorzien is in bovenstaande spelregels, beslist DigiDispuut op basis van redelijkheid en billijkheid.

Behalve in geval van opzet of grove schuld, is DigiDispuut niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat DigiDispuut is uitgegaan van door of namens een partij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. DigiDispuut is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, zoals de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de prestatie van aan de overeenkomst te laten beantwoorden, de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. DigiDispuut is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van de uitspraak die door DigiDispuut is gedaan.

Eventuele aansprakelijkheid van DigiDispuut voor enige directe schade is in ieder geval, per gebeurtenis, beperkt tot 50% van het betreffende gefactureerde dan wel te factureren bedrag, met een maximum van 50% van Eur 5.000,-. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is DigiDispuut nimmer aansprakelijk.