From the Blog

Beslissing 132: Beantwoordt de televisie aan de overeenkomst?

Onderwerp van het geschil
Op 8 september 2022 heeft Consument een televisie van het merk TCL (hierna: Product) besteld voor een totaalbedrag van € 759,- inclusief verzending in de webshop van Ondernemer.

Ondernemer biedt in zijn webshop uitsluitend producten aan waarvan de verpakking reeds is geopend en welke niet langer als ‘nieuw’ kunnen worden verkocht in andere winkels. De producten bevinden zich veelal in nieuwstaat, eventuele gebreken worden per product aangegeven. Daarbij maakt ondernemer gebruik van een label-aanduiding om aan te geven in welke staat het aangeboden product is.

Het product is op 9 september 2022 aan Consument geleverd. Omdat Consument klaagt over het Product neemt Ondernemer het Product terug om het te onderzoeken. Het Product wordt om die reden op 29 september 2022 weer bij Ondernemer afgeleverd.

Ondernemer biedt vervolgens aan om het Product terug te nemen en de aankoopprijs terug te betalen minus de gemaakte verzendkosten van €125,-. Consument accepteert dit aanbod, maar stelt dat de verzendkosten ook moeten worden vergoed.

Tussen partijen is een geschil ontstaan over staat van het Product en de te vergoeden kosten.

Partijen hebben zich op 24-11-2022 met het geschil tot Stichting DigiDispuut gewend.

Op 12 december 2022 is het geschil door de Beoordelaar in behandeling genomen.

Standpunt van de consument
Consument vordert ontbinding van de overeenkomst en terugbetaling van het aankoopbedrag.

Consument vordert ontbinding van de overeenkomst omdat het Product gebreken vertoonde na levering. Volgens Consument waren er op het beeldscherm grote felle vlekken te zien vlak na installatie. Daarna ontstond er één grijze vlek in het midden van het beeldscherm van het Product. Consument heeft ter onderbouwing van de vordering een drietal foto’s aangeleverd waarin te zien is dat een vlekvormig deel van het scherm van het Product sterk verminderd verlicht is.

Standpunt van de ondernemer
Ondernemer betwist de vordering van Consument.

Ondernemer stelt dat het Product geen gebreken vertoont en levert ter ondersteuning van deze stelling een viertal foto’s aan. Ook stelt Ondernemer dat de kosten van verzending voor rekening komen van Consument nu het Product geen gebreken vertoont.

Beoordeling van het geschil
De beoordelaar heeft het volgende overwogen.

Centraal in dit geschil staan twee vragen:

1. Was het product non-conform ex art. 7:17 BW?
2. Voor wiens rekening komen de gemaakte verzendkosten?

De eerste vraag heeft invloed op de beantwoording van de tweede vraag. Daarom worden de vragen ook in deze volgorde beantwoord.

Conformiteit van het Product
Uit art. 7:17 lid 2 BW volgt dat een gekochte zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Dat betekent dat de zaak moet voldoen aan de verwachtingen die een koper redelijkerwijs mocht hebben ten aanzien van de eigenschappen van het gekochte product. De uitingen van de verkoper en andere omstandigheden rondom het moment van de koop kunnen de verwachtingen van de koper vormen.

Uit het bewijsmateriaal van Consument blijkt duidelijk dat het Product gebreken vertoonde na de levering. Gebreken die naar het oordeel van Beoordelaar verder gingen dan wat Consument had mogen verwachten. Consument had namelijk niet hoeven verwachten dat een als nieuw verkochte televisie een vlek met afwijkende helderheid op het beeldscherm zou hebben. Consument mocht daarnaast ook uit de prijs van het Product opmaken dat het Product geen dergelijk gebrek zou moeten bevatten.

Dat Ondernemer het Product inmiddels weer verkocht heeft en geen klachten heeft ontvangen doet niet af aan de gebreken zoals deze zich manifesteerden terwijl het Product in bezit was van Consument.

Het Product beantwoordde dus niet aan de overeenkomst.

Verzendkosten
Omdat het Product ten tijde van het terugzenden aan Ondernemer niet aan de overeenkomst beantwoordde komen de kosten voor verzending voor rekening van Ondernemer.

Ontbinding overeenkomst
Partijen hebben de koopovereenkomst voorafgaand aan de behandeling van onderhavig geschil bij DigiDispuut reeds effectief in onderling overleg ontbonden.

Beslissing
De beoordelaar komt tot de volgende beslissing:

1) De vordering van Consument wordt toegewezen;
2) De koopovereenkomst blijft ontbonden;
3) Ondernemer betaalt het nog niet gerestitueerde deel van het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten aan Consument terug binnen twee weken na het verzenden van deze beslissing door Stichting WebwinkelKeur;
4) Ondernemer vergoedt de proceskosten voor een totaal van € 25,-.

Indien Ondernemer geen gehoor geeft aan deze beslissing binnen de gestelde termijn, verbeurt hij aan de wederpartij een dwangsom van €50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, tot een maximum van €1.500.

Aldus beslist DigiDispuut op woensdag 11 januari 2023.