From the Blog

Beslissing 155: Hoeveel houtwerking is (non)Conform?

1. Onderwerp van het geschil
1.1. Consument heeft via een groothandel gevestigd te Utrecht contact opgenomen met Ondernemer gevestigd te Groningen en bij Ondernemer op 2 maart 2023 per mail een teakhouten tuintafel (hierna: Product) besteld voor een totaalbedrag inclusief montage en verzending van € 529,-.
1.2. Op een later moment heeft Ondernemer contact opgenomen met Consument om te kennen te geven dat de montage van het Product niet zou plaatsvinden vanwege de grote afstand tussen Ondernemer en Consument.
1.3. Op 11 april 2023 werd het Product bij Consument bezorgd. Consument was zelf niet in staat om het Product te monteren. Consument was derhalve niet in staat om de staat van het geleverde Product te beoordelen.
1.4. Op 27 april lukt het Consument om het Product te laten monteren door een derde partij. Op 29 april ziet Consument allerlei gebreken aan het Product, in de vorm van houtscheuren. Op 2 mei 2023 neemt Consument contact op met Ondernemer naar aanleiding van de door hem geconstateerde gebreken. Ondernemer geeft aan dat dit een normaal fenomeen is bij teakhouten producten.
1.5. Vervolgens ontstaat er rond 3 mei 2023 een geschil over het herstel van de gestelde gebreken in het Product en de verdere afhandeling.

1.6. Op 14 september 2023 is het geschil door de beoordelaar in behandeling genomen.

2. Standpunt van de consument
2.1. Consument eist primair ontbinding van de overeenkomst op basis van non-conformiteit en secondair vervanging van het geleverde Product.

3. Standpunt van de ondernemer
3.1. Ondernemer heeft geen verweer gevoerd. Wel bleek uit de stukken van Consument dat Ondernemer aangeboden heeft om teakvuller te verzenden aan Consument zodat Consument het Product zelf kan herstellen.

4. Beoordeling van het geschil
4.1. De beoordelaar heeft het volgende overwogen.
4.2. Om vanwege non-conformiteit over te gaan tot het vervangen van een aankoop of ontbinden van de koopovereenkomst moet het gebrek aan de aankoop dit rechtvaardigen. (art. 7:21 lid 1, 4 en 5 BW) De gebreken aan het Product rechtvaardigen geen ontbinding van de overeenkomst of vervanging van het geleverde. De door Consument verstrekte afbeeldingen geven namelijk geen indruk van grote gebreken, maar slechts van kleine houtscheurtjes die geen afbreuk doen aan de functie van het Product of aan de algemene esthetiek van het Product.
4.3. De door Ondernemer voorgestelde oplossing om teakvuller te zenden aan Consument verdient echter ook geenszins de schoonheidsprijs. Uit art. 7:21 lid 1 sub b BW volgt namelijk dat Ondernemer verantwoordelijk is voor het (laten) uitvoeren van het herstel. Daarbij is het maar de vraag, gelet op de omstandigheden van Consument, of Consument in staat is om zelf eventuele herstelwerkzaamheden uit te voeren.
4.4. Gelet op voorgaande kan beoordelaar de vorderingen van Consument niet toewijzen. Wel is Ondernemer rechtens verantwoordelijk voor het herstel van de gebreken aan het Product.

5. Beslissing
5.1. De beoordelaar komt tot de volgende beslissing:
5.1.A. De vordering van Consument wordt niet toegewezen;
5.1.B. Ondernemer herstelt, of laat herstellen, de gebreken aan het Product binnen vier weken na ontvangst van deze beslissing;
5.1.C. Indien Ondernemer de gebreken aan het Product niet binnen voornoemde termijn herstelt, is Consument gerechtigd om de gebreken zelf te laten herstellen en de redelijke kosten op Ondernemer te verhalen.
5.1.D. Ondernemer vergoedt de proceskosten voor een totaal van € 25,-.

5.2. Aldus beslist DigiDispuut op donderdag 5 oktober 2023.