From the Blog

Beslissing 160: Mag de retour worden geweigerd?

Onderwerp van het geschil
Op 25 mei 2023 heeft Consument bij (hierna te noemen ‘Verkoper’) online voor een bedrag van € 135,00 een Accu gekocht van het type 10,5 AH M365 Pro & M365 Go. Op 27 mei 2023 meldt hij aan Verkoper dat hij de koop ongedaan wil maken en op 30 mei 2023 stuurt hij de accu retour. Verkoper weigert echter het aankoopbedrag aan Consument te restitueren, daar de accu volgens hem een ‘installatiegevoelig artikel’ is. Als Verkoper ook na een herinnering van Consument, gedateerd 22 juni 2023, niet tot restitutie overgaat, meldt Consument de zaak aan voor beoordeling door DigiDispuut. Ondernemer is aangesloten bij het keurmerk van Webwinkelkeur. Het lidmaatschap vereist voorafgaande instemming met de beoordeling van gerezen geschillen door DigiDispuut als consumenten dit wensen.

Standpunt van de consument
Consument heeft binnen de herroepingstermijn van 14 dagen aangegeven van de koop te willen afzien en heeft het geleverde artikel retour gezonden aan Verkoper. Bewijs van retourneren is aanwezig. Hij eist het betaalde aankoopbedrag terug.

Standpunt van de ondernemer
Ondernemer wijst de eis van Consument af met een verwijzing naar een op zijn website bij het artikel vermelde tekst. Daarin wordt aangegeven dat accu’s als deze installatiegevoelig zijn en dus niet retour genomen kunnen worden.

Overwegingen
Op grond van artikel 6:230o kan een consument een overeenkomst die hij op afstand heeft gesloten, bijvoorbeeld online, binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgaaf van redenen ontbinden (het herroepingsrecht, ook wel de zichttermijn genoemd).
Consument heeft binnen de daarvoor gegeven termijn gebruik gemaakt van het herroepingsrecht en heeft het bestelde artikel tijdig terug gestuurd aan Ondernemer.
Ondernemer weigert mee te werken aan de verplichtingen die het herroepingsrecht voor hem meebrengen, nl. restitutie van het aankoopbedrag. Hij beroept zich op een tekst op de artikelpagina van het product, waarin het herroepingsrecht inzake de aangekochte accu van de hand wordt gewezen, omdat het bestelde artikel ‘installatiegevoelig’ zou zijn.
De wet kent een aantal uitzonderingen op het herroepingsrecht, verwoord in artikel 6:230p onder f BW. Daaronder begrepen zijn speciaal voor een consument vervaardigde artikelen, bederfelijke waren, hygiëne-gevoelige artikelen of artikelen die na levering door hun aard onherroepelijk met andere zaken vermengd zijn en nog een aantal compleet andere artikelgroepen. Geen van de wettelijke uitzonderingen is in het onderhavige geval echter van toepassing. Het artikel is niet hygiënegevoelig, niet bederfelijk, niet specifiek voor Consument vervaardigd en evenmin onomkeerbaar met een andere zaak vermengd.
Verkoper heeft op de productpagina van het artikel met een beroep op installatiegevoeligheid van het artikel getracht om het herroepingsrecht buiten werking te stellen. Het betreft hier echter geen wettelijk toegestane uitzondering op het herroepingsrecht. De door verkoper genoemde uitzondering op het herroepingsrecht kan daarmee buiten beschouwing gelaten worden.
De beoordelaar heeft bij een bezoek aan de webshop van Verkoper de bedoelde uitsluitingstekst overigens niet (meer) in de artikelomschrijving aangetroffen.

Beoordeling van het geschil
Consument heeft binnen de daarvoor geldende termijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelde producten gebruik gemaakt van zijn herroepingsrecht en de overeenkomst met Ondernemer ontbonden. De herroeping is tijdig en op de juiste manier gedaan. Er is geen reden waarom het herroepingsrecht in casu niet van toepassing zou zijn. Met de ontbinding van de koopovereenkomst ontstonden voor beide partijen op grond van artikel 6:271 BW dan ook over en weer verbintenissen tot ongedaan maken van de reeds door de andere partij ontvangen prestaties. Ondernemer had het gekochte geleverd, Consument heeft het aankoopbedrag betaald en heeft sinds 14 dagen na herroeping, derhalve sinds 10 juni 2023, recht op teruggave daarvan. Het aangekochte artikel is kort na de ontbinding reeds aan Ondernemer retour gezonden.
De termijn die de wetgever een handelaar (Ondernemer) geeft voor het restitueren van het aankoopbedrag bij herroeping is een termijn zoals bedoeld in artikel 6:83 BW. Dat houdt in dat Ondernemer vanaf 10 juni 2023 in verzuim is. Consument heeft daardoor recht op vertragingsschade. Nu het om teruggave van een geldbedrag gaat, wordt de schade vastgesteld op basis van de wettelijke rente van 4% over het aankoopbedrag voor de periode 10 juni 2023 t/m 30 juni 2023 (rente: € 0,31 (21/365 dagen x (4% van €135) en 6% over het aankoopbedrag voor de periode 1 juli 2023 t/m heden (rente: € 2,77 (125/365 dagen x (6% van €135).

Beslissing
Beoordelaar acht de klacht van consument gegrond en komt tot de volgende beslissing:

Ondernemer moet het van Consument ontvangen aankoopbedrag groot € 135,00 terugbetalen aan Consument.

Ondernemer moet daarnaast de wettelijke rente over het aankoopbedrag aan Consument vergoeden over de periode vanaf het intreden van verzuim (10 juni 2023) tot aan het moment van terug betalen van het aankoopbedrag. Op de datum van uitspraak bedraagt de verschuldigde rente € 3,08.

Ondernemer moet als de in het ongelijk gestelde partij voorts het betaalde klachtengeld ad € 25,00 aan Consument vergoeden.

Ondernemer dient binnen 14 dagen nadat de inhoud van deze beslissing aan hem bekend is gemaakt uitvoering te geven aan de verplichtingen die volgen uit deze bindende beslissing.

Aldus beslist door DigiDispuut op 6 november 2023.