From the Blog

Beslissing 173: Herroepingsrecht: de 14 dagen termijn is een vervaltermijn

Onderwerp van het geschil
Op 13 september 2023 heeft Consument online voor € 81,96 25KG Pinda’s en 12,5Kg gepelde zonnepitten besteld in de webshop van Ondernemer. De bestelling is via iDeal betaald. Consument heeft in het bestelproces aangegeven dat hij de bestelling graag wilde ophalen bij een PostNL pakketpunt. Hij heeft de bestelling echter nooit ontvangen. Het portal van de verzender, PostNL, laat zien dat de bestelling 12 dagen na het bestellen nog steeds in het verzendproces zit. Daar is te lezen: “Bezorger is onderweg naar het PostNL punt”. Consument heeft hierover meerdere malen contact gehad met Ondernemer. Dat heeft er echter niet toe geleid dat het pakket alsnog bij hem bezorgd is. Op 25 september 2023 heeft Consument de overeenkomst met Ondernemer met een beroep op het herroepingsrecht ontbonden. Ondernemer heeft daarop niet gereageerd, noch heeft Consument het aankoopbedrag retour ontvangen.

Aangezien Consument sindsdien geen enkele reactie meer heeft ontvangen van Ondernemer, meldt hij de zaak aan voor beoordeling door Digidispuut. Ondernemer is aangesloten bij het keurmerk van Webwinkelkeur. Het lidmaatschap vereist voorafgaande instemming met de beoordeling van gerezen geschillen door DigiDispuut als consumenten dit wensen.

Standpunt van de consument
Consument heeft de koopovereenkomst met een beroep op het herroepingsrecht 12 dagen na de bestelling ontbonden en eist het betaalde aankoopbedrag terug.

Standpunt van de ondernemer
Ondernemer heeft in het kader van deze zaak geen verweer gevoerd

Overwegingen
Tussen Consument en Ondernemer is op 13 september 2023 een consumentenkoop (overeenkomst) op afstand tot stand gekomen. Op grond van artikel 6:230o BW kan een consument een overeenkomst die hij op afstand heeft gesloten, binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgaaf van redenen ontbinden (het herroepingsrecht, ook wel de zichttermijn genoemd).

Artikel 6:230o BW
“De consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken (…) na: b. 1 de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen; ”

De overeenkomst kan ook worden ontbonden als de uitvoering daarvan (nog) niet voltooid is, met andere woorden, als het bestelde nog niet aan de consument is geleverd. De termijn voor herroepen moet worden gezien als een vervaltermijn. Een consument heeft tot uiterlijk 14 dagen na levering van een product de tijd om gebruik te maken van het herroepingsrecht. Na ommekomst van deze termijn vervalt dat recht. In casu heeft Consument dus tijdig gebruik gemaakt van zijn herroepingsrecht.

In het onderhavige geval speelt een extra complicatie, namelijk het feit dat de bestelling weliswaar nog niet door Consument is ontvangen, maar al wel door Ondernemer ter verzending is aangeboden bij de pakketdienst. Hiervoor is het van belang om vast te stellen welke partij verantwoordelijk, resp. aansprakelijk is voor de bestelling in transit. Dit is van belang, omdat in geval van herroeping het terugzenden voor rekening en risico van de koper geschieden. Dat geldt ook indien de koper, zoals in het onderhavige geval, tussen het moment van verzenden en ontvangen de koopovereenkomst ontbindt (herroept).

De verzending naar Consument toe is voor rekening en risico van Ondernemer. Dat is letterlijk zo te vinden in de wet:

Artikel 7:11 BW:
“Bij een consumentenkoop waarbij de zaak bij de koper wordt bezorgd, is de zaak voor het risico van de koper vanaf het moment dat de koper of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.”

Normaal gesproken zou Consument het pakket, nu het reeds naar hem onderweg is, na herroeping van de koopovereenkomst netjes moeten terugsturen aan de Ondernemer. Aangezien in dit geval het pakket onderweg lijkt te zijn zoekgeraakt en het zoek raken voor risico van Ondernemer is, kan Consument dat buiten zijn schuld niet meer doen.

Beoordeling van het geschil
Consument heeft binnen de daarvoor geldende termijn gebruik gemaakt van zijn herroepingsrecht en de overeenkomst met Ondernemer ontbonden. Hierdoor ontstonden voor beide partijen op grond van artikel 6:271 BW over en weer verbintenissen tot ongedaan maken van de reeds door de andere partij ontvangen prestaties. De gekochte producten waren door Consument op het moment van herroepen nog niet ontvangen. Deze lijken zoek te zijn geraakt bij het postorderbedrijf. Hierboven is uitgelegd dat het zoek raken voor rekening en risico van de verzender, derhalve voor rekening en risico van Ondernemer is. Zodoende kan worden gesteld dat Ondernemer het gekochte nog niet had geleverd. Consument had wel het aankoopbedrag betaald en heeft per 9 oktober 2023 recht op teruggave daarvan.

Beslissing
Beoordelaar acht de klacht van consument gegrond en komt tot de volgende beslissing:

Ondernemer moet het van Consument ontvangen aankoopbedrag groot € 89,96 terugbetalen aan Consument.

Ondernemer moet als de in het ongelijk gestelde partij voorts het betaalde klachtengeld ad € 25,00 aan Consument vergoeden.

Ondernemer dient binnen 14 dagen nadat de inhoud van deze beslissing aan hem bekend is gemaakt uitvoering te geven aan de verplichtingen die volgen uit deze bindende beslissing. Indien Ondernemer geen gehoor geeft aan deze bindende beslissing binnen de hierboven gestelde termijn, verbeurt hij een boete van € 25,00 per dag dat hij in gebreke blijft, met een maximum van € 500,00.

Aldus beslist door DigiDispuut op 24 januari 2024.