From the Blog

Beslissing: De defecte telefoon

Op 30 december 2020 heeft Consument een refurbished telefoon, verder te noemen product, afgenomen van een webwinkel, verder te noemen Ondernemer, voor een totaalbedrag van €379,99. Op 31 december 2020 is het product geleverd bij Consument. Op 4 januari 2021 heeft Consument de doos uitgepakt en geconstateerd dat het beeldscherm van het product defect was, aangezien er een groene streep op het scherm zichtbaar was. Vervolgens heeft Consument een nieuwe softwareversie van het besturingssysteem geïnstalleerd zonder enig succes. Op 5 januari 2021 heeft Consument per e-mail het defect bij Ondernemer gemeld. Op 8 januari 2021 en 11 januari 2021 heeft Consument aan Ondernemer e-mails ter herinnering gestuurd. Op 11 januari reageert Ondernemer per e-mail dat de klacht moet worden gestuurd. Dit heeft Consument vervolgens gedaan en diezelfde dag geeft Ondernemer via het nieuwe e-mailadres een reactie. Ondernemer geeft aan dat Consument het kapotte scherm van de tablet binnen 24 uur na ontvangst had moeten melden om binnen de garantie te vallen. Consument reageert hierop dat hij het recht heeft om de tablet binnen 14 dagen terug te sturen zonder opgaaf van redenen. Op 13 januari 2021 meldt Ondernemer aan Consument dat hij enkel het recht heeft om de tablet binnen 14 dagen terug te sturen onder bepaalde voorwaarden. Producten die defect worden teruggestuurd worden volgens Ondernemer niet geaccepteerd aangezien deze niet zo zijn geleverd. Consument had bij levering van de tablet met kapotte scherm binnen 24 moeten vermelden aan de klantenservice. Consument geeft op 13 januari 2021 aan dat Ondernemer binnen 24 uur met een oplossing moet komen.

Standpunt van de consument:

Consument is het standpunt toegedaan dat het product niet beantwoordt aan de overeenkomst. Consument stelt dat hij het defect aan het beeldscherm reeds aanwezig was bij de aflevering en dus niet aan hem te wijten valt. Tijdens het openen van de verpakking zou het product geen beschadigingen hebben opgelopen. Consument is het standpunt toegedaan dat hij recht zou hebben op een garantie van 12 maanden, aangezien Ondernemer hiermee zou adverteren.

Consument beroept zich op garantie en eist volledige restitutie van het aankoopbedrag van €379,99.

Standpunt van de ondernemer:

Ondernemer is het standpunt toegedaan dat het product alvorens de levering getest zou zijn en het defect aan het beeldscherm dus niet reeds aanwezig was bij aflevering. Het testrapport is verstuurd naar Consument.

Ondernemer is het standpunt toegedaan dat Consument het defect binnen 24 uur na ontvangst had moeten melden bij de klantenservice, in overeenstemming met de garantievoorwaarden van Ondernemer. Indien Consument het defect binnen deze termijn zou hebben gemeld, dan had Ondernemer het transportbedrijf aansprakelijk kunnen stellen. Tevens heeft Ondernemer de optie aangeboden om het product tegen kostprijs te repareren. Consument is hiermee niet akkoord gegaan.

Ondernemer is het standpunt toegedaan dat het herroepingsrecht van 14 dagen niet van toepassing is in onderhavig geschil. Vervolgens stelt Ondernemer dat Consument ten tijde van de aankoop akkoord is gegaan met de garantievoorwaarden van Ondernemer en dat voorts een beroep op garantie op basis van deze voorwaarden niet kan slagen.

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

De beoordelaar oordeelt dat er sprake is van een consumentenkoop in de zin van Boek 7 BW. De overeenkomst vormt een koop op afstand, aangezien Consument de producten via het internet heeft besteld bij Ondernemer.

Op grond van artikel 7:17 BW heeft Ondernemer de verplichting tot het afleveren van een deugdelijk product. Op grond van artikel 7:18 BW wordt in het geval van een koop op afstand in beginsel vermoed dat een product bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord (conformiteitsvereiste) indien er een defect optreedt binnen zes maanden na aflevering van het product. De beoordelaar oordeelt dat het defect aan het beeldscherm van het product in onderhavig geschil binnen zes maanden is opgetreden. Het is dus aan Ondernemer om het wettelijk non-conformiteitsvermoeden te ontkrachten, door te bewijzen dat het kapotte beeldscherm van de tablet te wijten valt aan Consument.

De beoordelaar oordeelt uit de garantievoorwaarden van Ondernemer dat er op enkele onderdelen 12 maanden garantie wordt gegeven. Het is volgens de beoordelaar in onderhavig geschil niet relevant om te bepalen of de groene streep op het scherm binnen deze garantie van 12 maanden valt, aangezien deze garantie niet afdoet aan de wettelijke garantie van ten minste 6 maanden. De voorwaarde van Ondernemer dat het defect binnen 24 uur na ontvangst gemeld dient te worden doet tevens niet af aan de wettelijke garantie van Consument. Het staat immers volgens de beoordelaar niet vast dat het defect tijdens het transport zou zijn ontstaan. De beoordelaar oordeelt dat Consument ook na deze 24 uur recht heeft op garantie, tenzij Ondernemer het wettelijk non-conformiteitsvermoeden weet te ontkrachten.

De beoordelaar oordeelt dat het testrapport van Ondernemer onvoldoende bewijst dat het defect te wijten valt aan Consument. Ondernemer is volgens de beoordelaar voldoende in de mogelijkheid gesteld om de oorzaak van het defect nader te onderzoeken en heeft dit niet gedaan. De beoordelaar concludeert dat Ondernemer het wettelijk non-conformiteitsvermoeden niet heeft ontkracht.

Artikel 7:21 lid 3 BW bepaalt dat de verkoper bij non-conformiteit binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper zijn verplichting tot herstel of vervanging van het defecte product dient na te komen. De beoordelaar oordeelt dat Ondernemer door Consument voldoende in de mogelijkheid is gesteld om aan deze verplichting te voldoen, maar hierin tekort is geschoten door zijn medewerking consistent te weigeren en uiteindelijk niet meer te reageren op Consument. Derhalve is op grond van artikel 7:22 lid 1 BW de bevoegdheid van Consument ontstaan om de overeenkomst te ontbinden.

Beslissing beoordelaar:

De beoordelaar beslist dat het beroep op garantie van Consument gegrond is. Gezien het feit dat Ondernemer het product niet zonder tamelijk ernstige overlast voor Consument heeft hersteld of vervangen, noch getoond heeft hiertoe bereid te zijn, wordt de overeenkomst van 30 december 2020 ontbonden.

De beoordelaar beslist daarom dat Ondernemer het defecte product binnen 14 dagen na dagtekening van deze beslissing kosteloos van Consument terugneemt, tegen gelijktijdige terugbetaling van het aankoopbedrag van €379,99.

Indien Ondernemer geen gehoor geeft aan deze beslissing binnen de hierboven gestelde termijn, verbeurt Ondernemer aan Consument een boete van €50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, tot een maximum van €1.500,00.

De beoordelaar beslist verder dat Ondernemer het klachtengeld van €25,00 aan Consument vergoedt.

Aldus beslist DigiDispuut op woensdag 10 maart 2021.