From the Blog

Beslissing: De Spoorloze Levering

Op 16 maart 2021 heeft Consument via internet een product besteld bij Ondernemer. Het betreft een achteraanzetstuk van een autostoel, voor een totaalbedrag van € 299,-. Het product is tijdig en volledig geleverd. Het product is vermoedelijk door omstandigheden bij een van de buren afgeleverd. Bij de buren is het product vervolgens niet meer aangetroffen. Ondernemer geeft aan dat het product bezorgd is, maar Consument heeft het product niet ontvangen. Ook bezorgingsdienst DHL geeft aan het product geleverd te hebben. Echter is niet duidelijk waar of bij wie het product geleverd is. Op 6 april 2021 heeft Consument een klacht/retourmelding gedaan. Daarna volgt nog enig contact onderling en volgt de conclusie dat partijen er onderling niet uitkomen.

Standpunt van de consument:

Consument eist nakoming van de prestatie door het product alsnog geleverd te krijgen of restitutie van het volledige aankoopbedrag.

Standpunt van de ondernemer:

Het product is naar behoren geleverd en om die reden meent Ondernemer aan de leveringsverplichting op grond van de overeenkomst te hebben voldaan. Ondernemer wil niet overgaan tot vervanging van het product of restitutie van het aankoopbedrag.

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

De beoordelaar oordeelt dat er sprake is van consumentenkoop op afstand zoals bedoeld in Boek 7 BW. Het betreft een koop op afstand, omdat Consument via het internet heeft besteld bij Ondernemer

Op grond van art. 7:11 lid 1 BW is het product pas voor risico van Consument indien Consument of een aangewezen derde het product ontvangen heeft. Dat is niet het geval. Art. 7:6 lid 1 BW geeft aan dat hier niet ten nadele van Consument mag worden afgeweken.

Er is sprake van een tekortkoming van Ondernemer. Ondernemer heeft zijn prestatie niet uitgevoerd, omdat het product niet is geleverd aan consument. Ondernemer is in verzuim indien er een aanmaning is gedaan door Consument waarbij er een redelijke termijn wordt geboden om alsnog aan de prestatie te voldoen. Echter geeft art. 7:19a lid 2 sub a BW aan dat Ondernemer reeds in verzuim is getreden, omdat hij heeft geweigerd alsnog te leveren.

Beslissing beoordelaar:

De beoordelaar beslist dat de overeenkomst wordt ontbonden. Ondernemer is gehouden tot ongedaanmaking van de reeds voldane verplichting door Consument. Dat houdt in dat Ondernemer verplicht is het volledige aankoopbedrag aan Consument terug te betalen.

Verder bepaalt de Beoordelaar dat Ondernemer, als in het ongelijk gestelde partij, het klachtengeld ad €25,00 aan Consument dient te vergoeden.

Ondernemer dient binnen een termijn van 14 dagen nadat de inhoud van deze beslissing aan partijen bekend is gemaakt uitvoering te geven aan de verplichtingen die volgen uit dit bindend advies.

Indien Ondernemer geen gehoor geeft aan deze beslissing binnen de hierboven gestelde termijn, verbeurt Ondernemer aan Consument een boete van €50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, tot een maximum van €1.500,00.

Aldus beslist door DigiDispuut op maandag 18 oktober 2021.