From the Blog

Beslissing: Garantie op beide productonderdelen

Op 21 augustus 2020 heeft Consument een Topdekmatras, verder te noemen product, afgenomen van een webwinkel, verder te noemen Ondernemer, voor een totaalbedrag van €125,00. Circa twee maanden later heeft Consument een klacht ingediend bij Ondernemer vanwege het inzakken van het matras en het pillen van de tijk. Tevens zou de tijk blauwe vlekken vertonen. Op verzoek van Ondernemer heeft Consument foto’s van het product opgestuurd. Ondernemer heeft vervolgens aangeboden om kosteloos een vervangende matraskern op te sturen. Ter vervanging van de tijk zou Consument een bedrag van € 75,00 moeten betalen, aangezien dit niet onder garantie zou vallen. Consument is niet akkoord gegaan met het aanbod van Ondernemer in de verwachting een geheel nieuw product te ontvangen.

Standpunt van de consument:

Consument is het standpunt toegedaan dat het product niet beantwoordt aan de overeenkomst, aangezien het product binnen korte tijd en bij normaal gebruik gebreken heeft vertoond.

Consument heeft meermaals verzocht om de garantievoorwaarden van Ondernemer, waarop geen antwoord is gekomen. Tevens zijn deze voorwaarden volgens Consument niet te vinden op de website van Ondernemer.

Consument beroept zich op garantie. Voorts eist Consument primair volledige restitutie van het aankoopbedrag van €125,00 en subsidiair vervanging van het gebrekkige product.

Standpunt van de ondernemer:

Ondernemer is het standpunt toegedaan dat Consument de mogelijkheid is geboden tot herstel van het product door het leveren van een nieuwe matraskern. Ondernemer benadrukt dat de garantie enkel de kern van het product betreft en niet de tijk. De gebreken aan de tijk zijn volgens Ondernemer te wijten aan het gebruik van het product en vallen derhalve niet onder de garantie.

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

De beoordelaar oordeelt dat er sprake is van een consumentenkoop in de zin van Boek 7 BW. De overeenkomst vormt een koop op afstand, aangezien Consument de producten via het internet heeft besteld bij Ondernemer.

Met betrekking tot de algemene voorwaarden en/of garantievoorwaarden van Ondernemer oordeelt de beoordelaar het volgende. De algemene voorwaarden en/of garantievoorwaarden staan niet op de website van Ondernemer. Uit de ingezonden stukken blijkt tevens niet dat deze documenten door Ondernemer ter hand zijn gesteld aan Consument alvorens het sluiten van de koopovereenkomst. Gevolg hiervan is dat de algemene voorwaarden en/of garantievoorwaarden waarop Ondernemer zich beroept, niet van toepassing zijn op de gesloten overeenkomst tussen partijen.

Op grond van artikel 7:17 BW heeft Ondernemer de verplichting tot het afleveren van een deugdelijk product. Op grond van artikel 7:18 BW wordt in het geval van een koop op afstand in beginsel vermoed dat een product bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord (conformiteitsvereiste) indien er een gebrek optreedt binnen zes maanden na aflevering van het product. De beoordelaar oordeelt dat de gebreken aan het product in onderhavig geschil binnen zes maanden zijn opgetreden, aangezien Consument hierover heeft geklaagd bij Ondernemer binnen circa twee maanden na aanschaf van het product. Binnen deze periode van zes maanden is de bewijslast omgedraaid en dient Ondernemer te bewijzen dat de gebreken aan het product te wijten zijn aan Consument. Indien Ondernemer hier niet in slaagt, dan geldt op basis van artikel 7:21 BW de verplichting om het gebrekkige product kosteloos te herstellen of vervangen.

De beoordelaar merkt op uit de ingezonden stukken dat Ondernemer bereid is om de matraskern kosteloos te vervangen, in tegenstelling tot de tijk, waarbij vervanging enkel tegen betaling wordt aangeboden. Ondernemer heeft echter zowel voor de matraskern als voor de tijk onvoldoende overtuigend bewezen dat de gebreken hieraan te wijten zijn aan Consument. Voorts heeft Consument recht op garantie wat betreft beide productonderdelen.

De beoordelaar oordeelt gezien het voorgaande, dat Ondernemer niet alleen de matraskern kosteloos moet vervangen, maar ook de tijk.

Beslissing beoordelaar:

De beoordelaar beslist dat het beroep op garantie van Consument gegrond is.

De beoordelaar beslist daarom dat Ondernemer binnen 14 dagen na dagtekening van deze beslissing zowel de matraskern als de tijk van het product van Consument kosteloos dient te vervangen.

Indien Ondernemer geen gehoor geeft aan deze beslissing binnen de hierboven gestelde termijn, verbeurt Ondernemer aan Consument een boete van €50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, tot een maximum van €1.500,00.

De beoordelaar beslist verder dat Ondernemer het klachtengeld van €25,00 aan Consument vergoedt.

Aldus beslist DigiDispuut op donderdag 15 april 2021.