From the Blog

Beslissing 136: Zijn de producten geleverd?

1. Het verloop van de procedure
1.1. Het verloop van de procedure volgt uit:
– de procesinleiding (met bijlage(n)) van Consument;
– het verweerschrift (met bijlage(n)) van Ondernemer;
– het verhandelde ter gelegenheid van de mondelinge behandeling;

1.2. Van de mondelinge behandeling is een geluidsopname gemaakt. Ten slotte is de beslissing bepaald.

2. De vaststaande feiten
2.1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet betwist, zal de geschillencommissie uitgaan van de volgende feiten. Op 18 augustus 2022 heeft Consument twee goederen gekocht via de webshop van Ondernemer. Op 20 augustus 2022 zijn de gekochte goederen aan Consument
afgeleverd. De koopprijs bedraagt € 118,00. Ondernemer heeft geen verzendkosten in rekening gebracht.

3. Het geschil
3.1. Consument heeft gevorderd als vermeld in de procesinleiding (met bijlage(n)). Ondernemer heeft verweer gevoerd. Consument heeft gesteld dat zij gebruik heeft gemaakt van het in art. 6:230o lid 1 BW voorziene herroepingsrecht. Weliswaar buiten de in art. 6:230o lid 1 sub b onder 1º BW voorziene termijn, maar binnen 100 dagen nadat zij de gekochte goederen had ontvangen. Volgens Consument maakt zij bijgevolg aanspraak op terugbetaling van de koopprijs. Die gedachte ontleent zij aan een op de website van Ondernemer geplaatste tekst, die is geplaatst op de website van Ondernemer en hierna zal worden besproken. De website van Ondernemer zou misleidende informatie bevatten. Volgens Ondernemer maakt Consument alleen aanspraak op een waardebon en niet op terugbetaling van de koopprijs. Consument zou hebben aangezegd dat zij slechte recensies zal publiceren.

3.2. Op de stellingen van de partijen zal hierna, voor zover van belang, worden ingegaan.

4. De beoordeling
4.1. Voordat de geschillencommissie het geschil inhoudelijk kan behandelen en beslissen, moet zij haar bevoegdheid en de omvang daarvan vaststellen.1 Op grond van art. 6 lid 1 EVRM en art. 17 Gw hebben de partijen het recht op toegang tot de overheidsrechter.2 Door de beslechting van het geschil door onzuiver bindend advies, bedoeld in art. 7:900 lid 2 BW, wordt inbreuk gemaakt op het recht van de partijen op toegang tot de overheidsrechter.

4.2. Ter gelegenheid van de aanmelding van het geschil heeft Consument vrijwillig en ondubbelzinnig gekozen voor de beslechting van het geschil door onzuiver bindend advies. De geschillencommissie is ambtshalve bekend met de rechtsverhouding tussen Ondernemer en Stichting WebwinkelKeur. Door de toepasselijkheid van de door Stichting WebwinkelKeur gebruikte algemene voorwaarden te aanvaarden, heeft ook Ondernemer vrijwillig en ondubbelzinnig gekozen voor de beslechting van het geschil door onzuiver bindend advies (art. 11 van de door Stichting WebwinkelKeur gebruikte algemene voorwaarden). Daarom is de geschillencommissie bevoegd om het geschil inhoudelijk te behandelen en te beslissen.3

4.3. Omdat de geschillencommissie niet is gebleken van een andersluidende afspraak tussen de partijen, zal zij het geschil inhoudelijk behandelen en beslissen aan de hand van de geldende wet- en regelgeving. In het belang van de rechtszekerheid van de partijen zullen in beginsel de bewijsregels, voorzien in Afd. 9, Titel 2, Boek 1 Rv, naar analogie worden toegepast. De geschillencommissie zal het geschil nu inhoudelijk behandelen en beslissen.

4.4. Consument is een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Ondernemer is een natuurlijk persoon die handelt in het kader van zijn handels- en bedrijfsactiviteit. De overeenkomst is kennelijk gesloten via de geautomatiseerde webshop van Ondernemer, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de partijen. Bij die gelegenheid hebben de partijen uitsluitend langs elektronische weg gecommuniceerd. Daarom is sprake van een overeenkomst op afstand in de zin van art. 6:230g lid 1 sub e BW.

4.5. In voorkomende gevallen moet de overheidsrechter ambtshalve onderzoeken of Ondernemer heeft voldaan aan de (toepasselijke) informatieplichten die zijn voorzien in art. 6:230m lid 1 sub a, b, c, e, f, g, h, i, j, o en p BW, art. 6:230t lid 2 BW en art. 6:230v lid 3 en 7 BW. De overheidsrechter moet in beginsel aan een eventuele schending van de (toepasselijke) informatieplichten een passende maatregel verbinden.4 De bedoelde verplichtingen rusten naar analogie ook op de geschillencommissie.5

4.6. De geschillencommissie ziet in het concrete geval geen aanleiding om ambtshalve te onderzoeken of Ondernemer heeft voldaan aan de (toepasselijke) informatieplichten. Consument heeft daarbij geen belang. Ondernemer zal, zoals hierna zal blijken, reeds worden veroordeeld tot terugbetaling van de koopprijs, zodat de meest verstrekkende maatregel die de geschillencommissie aan een eventuele schending van de (toepasselijke) informatieplichten kan verbinden, namelijk die van algehele vernietiging van de overeenkomst, niet tot een voor Consument gunstiger resultaat kan leiden (vgl. art. 3:53 lid 1 BW, jº art. 6:203 BW en art. 6:204 lid 1 BW).

4.7. Omdat sprake is van een overeenkomst op afstand in de zin van art. 6:230g lid 1 sub e BW, is het in art. 6:230o lid 1 BW voorziene herroepingsrecht van toepassing. Tussen de partijen is niet (langer) in geschil dat op de overeenkomst de door Ondernemer gebruikte algemene voorwaarden van toepassing zijn, die kennelijk, zo heeft Consument ter gelegenheid van de mondelinge behandeling erkend, een bepaling bevatten op grond waarvan door herroeping buiten de in art.6:230o lid 1 sub b onder 1º BW voorziene termijn, maar binnen 100 dagen nadat de gekochte goederen zijn ontvangen, alleen aanspraak kan worden gemaakt op een waardebon en niet op terugbetaling van de koopprijs. Consument beroept zich evenwel op de volgende tekst, die is geplaatst op de website van Ondernemer:

“Alle bestellingen bij Ondernemer hebben een retourtermijn van 100 dagen

Alle artikelen waarvan de factuur binnen de betalingstermijn is voldaan kunnen gedurende 100 dagen aan ons worden geretourneerd. Dit is mogelijk indien de artikelen ongedragen zijn, in originele staat en voorzien zijn van de originele labels.
Het op een hygiënische manier passen van artikelen is uiteraard toegestaan. Wij raden je daarom aan de schoenen op zachte oppervlakken (bijv. tapijt) te passen en uit te proberen. Labels en etiketten mogen uitsluitend verwijderd worden indien dit het passen en beoordelen van het artikel verhindert. Indien je het artikel wilt retourneren, zorg ervoor dat je het artikel niet vies maakt en in de originele staat en fabrieksverpakking naar ons terugstuurt.

RETOURFORMULIER

Nadat je retourmelding is ontvangen sturen wij je een retourformulier op.
Graag bij retourzending dit formulier geprint bijvoegen.
Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag na aanmelding van je retour terugstorten, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Zie de Alg. Voorwaarden voor de retourvoorwaarden.”

4.8. Voor de beantwoording van de vraag of de gemaakte afspraken inhouden dat Consument door herroeping buiten de in art. 6:230o lid 1 sub b onder 1º voorziene termijn, maar binnen 100 dagen nadat de gekochte goederen zijn ontvangen, aanspraak maakt op een waardebon of op terugbetaling van de koopprijs, komt het aan op de zin die de partijen in de gegeven omstandigheden over en weer in redelijkheid aan de gemaakte afspraken mochten toekennen en op hetgeen zij in dat verband in redelijkheid van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen de partijen behoren en welke rechtskennis van hen kan worden verwacht (de zgn. Haviltex maatstaf).6 De regel dat een specifiek onderdeel van een overeenkomst boven een bepaling in de algemene voorwaarden gaat, is geen geschreven of ongeschreven rechtsregel, maar kan wel gelden als een gezichtspunt dat bij de uitleg van de overeenkomst zonder schending van het recht in aanmerking kan worden genomen.7

4.9. Naar het oordeel van de geschillencommissie moeten de gemaakte afspraken aldus worden uitgelegd dat door herroeping buiten de in art. 6:230o lid 1 sub b onder 1º BW voorziene termijn, maar binnen 100 dagen nadat de gekochte goederen zijn ontvangen, alleen aanspraak kan worden gemaakt op een waardebon en niet op terugbetaling van de koopprijs. Dat is niet anders als de genoemde tekst een specifiek onderdeel is geworden van de overeenkomst. De genoemde tekst bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar de algemene voorwaarden voor meer informatie over het herroepingsrecht, zodat van misleiding geen sprake is. De enkele omstandigheid dat Consument niet met de inhoud van de algemene voorwaarden bekend mocht zijn geweest, bijvoorbeeld omdat de verwijzing naar de algemene voorwaarden geen (duidelijk herkenbare) hyperlink bevat, doet aan het voorgaande niet af (art. 6:232 BW).

4.10. De uitleg van de gemaakte afspraken brengt evenwel niet met zich mee dat de vordering van Consument moet worden afgewezen. Ter gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft Consument onbetwist gesteld dat de in art. 6:230m lid 1 sub h BW bedoelde informatie nooit juist is verstrekt. Op grond van art. 6:230o lid 2 BW wordt de in art. 6:230o lid 1 sub b onder 1º BW voorziene termijn bijgevolg met ten hoogste twaalf maanden verlengd. Omdat Consument binnen 100 dagen nadat zij de gekochte goederen had ontvangen gebruik heeft gemaakt van het herroepingsrecht, maakt zij aanspraak op terugbetaling van de koopprijs (art. 6:230r lid 1 BW). Daarom ligt de vordering van Consument niettemin voor toewijzing gereed.

4.11. De geschillencommissie onderkent dat Ondernemer niet bij de mondelinge behandeling aanwezig is geweest, zodat zij niet met de genoemde stelling van Consument bekend was en die stelling evenmin kon betwisten. In dat verband overweegt de geschillencommissie dat Ondernemer in de gelegenheid gesteld om haar verhinderdata kenbaar te maken. Van die gelegenheid heeft Ondernemer geen gebruik gemaakt. Vervolgens is de mondelinge behandeling bepaald. Ondernemer is behoorlijk opgeroepen om bij de mondelinge behandeling aanwezig te zijn, maar is zonder bericht niet verschenen. In die omstandigheden bestaat geen aanleiding om een nieuwe mondelinge behandeling te gelasten of om Ondernemer in de gelegenheid te stellen schriftelijk op de genoemde stelling van Consument te reageren. De gevolgen van de afwezigheid van Ondernemer bij de mondelinge behandeling komen voor haar rekening.8

4.12. De overige stellingen van de partijen behoeven geen bespreking. Op verzoek van Consument overweegt de geschillencommissie ten overvloede dat de publicatie van een slechte recensie niet zonder meer ongeoorloofd is. Ondernemer heeft het recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, maar Consument heeft het recht op vrijheid van meningsuiting. Welk recht in een concreet geval zwaarder weegt is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.9

4.13. Ondernemer zal als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure, aan de zijde van Weijers op heden begroot op € 25,00 voor vastrecht.

5. De beslissing
5.1. De geschillencommissie:
I. beslist, dat Ondernemer wordt veroordeeld om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Consument te betalen een bedrag van € 118,00;
II. beslist, dat Ondernemer wordt veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van Consument op heden begroot op € 25,00 voor vastrecht;
III. beslist, dat het meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

Deze beslissing is gegeven door M.V. Hazekamp, bindend adviseur in Delden (Gemeente Hof van Twente), als lid van de geschillencommissie.

Tegen de beslissing van de geschillencommissie staat geen rechtsmiddel open. De beslissing is bindend. Op grond van art. 7:904 lid 1 BW is de beslissing vernietigbaar, als zij door de inhoud daarvan of de manier waarop zij tot stand gekomen is, zo gebrekkig is dat de gebondenheid daaraan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Op grond van art. 12 Procesreglement moet een vordering tot vernietiging van de beslissing van de geschillencommissie bij de overheidsrechter aanhangig zijn gemaakt binnen twee maanden na de verzending van de beslissing van de geschillencommissie aan de partijen. Voor meer informatie over uw rechten en plichten kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket of een rechtsbijstandverlener naar keuze.

[1] Hof Den Haag 3 maart 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:817
[2] Hof Amsterdam 17 april 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BX3835.
[3] Vgl. HR 9 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2752.
[4] HR 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1677
[5] Ktr. Amsterdam 14 februari 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:605.
[6] HR 13 maart 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4158 (Haviltex).
[7] HR 13 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF5538 (Vos Logistics/Heipro).
[8] Vgl. Ktr. Amersfoort 9 september 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:3797.
[9] HR 24 juni 1983, ECLI:NL:HR:1983:AD2221 (Gemeenteraadslid X).