From the Blog

Weigering Verkoper van het aanpassen van de tekst omtrent leveringsvoorwaarden

Onderwerp van het geschil
Op 26 november 2023 heeft Consument in de webshop van Verkoper een compressieslip gekocht voor een bedrag van € 106,54. Het product is geleverd op 11 december 2023. Consument heeft het
product dezelfde dag voor retour aangemeld bij Ondernemer. De verpakking is door
Consument niet geopend, deze is nog in verzegelde toestand. Ondernemer weigert
aanvankelijk het artikel retour te nemen, daar dit op bestelling gemaakt zou zijn. Uiteindelijk
ontvangt Consument op 14 januari 2024 echter alsnog een retouretiket van Ondernemer.
Consument is van mening dat meerdere teksten op de website van Ondernemer niet juist zijn
en eist dat Ondernemer deze zodanig aanpast dat ze juiste informatie bevatten en in lijn
komen met de wettelijke vereisten rondom het herroepingsrecht. Ondernemer is aangesloten
bij het keurmerk van Webwinkelkeur. Het lidmaatschap vereist voorafgaande instemming met
de beoordeling van gerezen geschillen door de geschillencommissie van Stichting DigiDispuut
als consumenten dit wensen.

Standpunt van de consument
Consument heeft binnen de herroepingstermijn van 14 dagen aangegeven van de koop te
willen afzien en het betaalde aankoopbedrag terug te willen ontvangen. Hoewel Ondernemer
na een aanvankelijke afwijzing later met de herroeping akkoord is gegaan, constateert
Consument dat de teksten op de website van Ondernemer nog steeds niet (rechtens) correct
en duidelijk zijn. Zij eist dat Ondernemer de teksten op zijn website aanpast, zodanig dat deze
volledig duidelijk zijn omtrent de leveringsvoorwaarden en in lijn zijn met het geldende recht.

Standpunt van de ondernemer
Ondernemer geeft aan inmiddels alsnog akkoord te zijn gegaan met de uitoefening door
Consument van het herroepingsrecht. Hij heeft het aankoopbedrag aan Consument gerestitueerd.
Hij geeft voorts aan niet te willen ingaan op de eis van Consument omtrent het aanpassen van de websiteteksten.

Overwegingen
Omwille van de duidelijkheid naar partijen toe inzake het wettelijk herroepingsrecht en één
van de belangrijkste wettelijke uitzonderingen daarop is het aanvankelijke geschil tussen
partijen hierboven beknopt weergegeven en volgen onderstaand enige algemene overwegingen.

Op grond van artikel 6:230o BW kan een consument een overeenkomst die hij op afstand heeft
gesloten, bijvoorbeeld online, binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgaaf
van redenen ontbinden (het herroepingsrecht, ook wel de zichttermijn genoemd).

In casu is door Consument binnen de daarvoor gegeven termijn gebruik gemaakt van het herroepingsrecht. Ondernemer heeft in eerste instantie geweigerd mee te werken aan de
herroeping, met een beroep op een uitzondering op het herroepingsrecht, te weten maatwerk,
in casu geformuleerd als ´op bestelling geproduceerd´.

De wet kent een aantal uitzonderingen op het herroepingsrecht, verwoord in artikel 6:230p
onder f BW. Daaronder begrepen is maatwerk, of zoals het in artikel 6:230p onder f 1° is
verwoord:

“De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

f. een consumentenkoop betreffende:

1°. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing
van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; “

Dat is niet hetzelfde als “een speciaal voor Consument besteld artikel”. Het feit dat in de
webshop een aantal standaard maten wordt aangeboden ondersteunt dit nog eens extra. Een
beroep op maatwerk faalt daarom.

Bevoegdheid van de geschillencommissie
De geschillencommissie is bevoegd om te beslissen in geschillen die betrekking hebben op een overeenkomst tot het verrichten van diensten, een overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is, of een overeenkomst buiten de verkoopruimte die een consumentenkoop is, met belang in de orde van grootte van € 25,00 tot € 25.000,00. Dat is te lezen in artikel 5 van het procesreglement van de Stichting DigiDispuut. Het door Consument geëiste, te weten het aanpassen van diens webshopteksten door Ondernemer, valt derhalve buiten de bevoegdheid van de geschillencommissie. De beoordelaar geeft Consument in overweging om hierover in contact te treden met, resp. een klacht in te dienen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en/of de Reclame Code Commissie in zoverre Consument van
mening is dat de inhoud van de website misleidende informatie bevat.

Beoordeling van het geschil
De eis van Consument betreft het verplichten van Ondernemer tot het aanpassen van teksten
op zijn website. Een dergelijke eis kwalificeert niet als een geschil in de zin van het
procesreglement van de Stichting DigiDispuut. De geschillencommissie is daarom niet
bevoegd deze zaak inhoudelijk te beoordelen.

Beslissing
De beoordelaar verklaart de onderhavige zaak niet ontvankelijk. Er wordt geen inhoudelijke
beoordeling gegeven. Partijen dragen ieder hun eigen kosten voor de procesvoering in dit
geschil.

Aldus beslist door DigiDispuut op 23 februari 2024.