From the Blog

Beslissing 140: Garantie bij verwachte levensduur

Onderwerp van het geschil
Op 6 mei 2021 heeft consument voor een bedrag van € 1.576,10 een matras Platinum 180×200 (€ 791,10), een Bonell boxspring (€ 590,00) gekocht in de winkel van Ondernemer. Het bedrag is gedeeltelijk betaald via inruiling van in 2020 aangekochte (top)matrassen die Consument niet bevielen. Ondernemer hanteert zoals de meeste beddenwinkels doen namelijk een zogenaamde ‘omruilgarantie’, op de website van Ondernemer te vinden onder de noemer ‘60 nachten proefslapen’.

Op 23 juli 2021 is vervolgens een hoofdbord, passend bij de boxspring, aangekocht voor een bedrag van € 195,00 en heeft omruiling van enkele matrassen en/of matrastoppers plaatsgevonden. Ook is op enig moment een schade aan de boxspring door Consument gemeld bij Ondernemer. Uit de aangeleverde informatie maakt beoordelaar op dat deze schade door Ondernemer is hersteld.

Op 31 mei 2022 heeft opnieuw een omruiling/levering van matrassen en een matrastopper plaatsgehad, te weten de retour name van een matras 180×200 en levering van twee matrassen 90×200 (€ 398,00) en een matrastopper 6 cm (€ 170,00). Alle daarmee gemoeide bedragen zijn verrekend. Door Consument is een bedrag van € 73,90 bijbetaald.

Na verwerking van alle omruilingen heeft Consument uiteindelijk artikelen gekocht en behouden voor een bedrag van € 1,353,00 (een boxspring bed met hoofdbord, twee matrassen en een matrastopper). Daarvan stelt Consument de kwaliteit van de matrassen en de topper nu ter discussie, de in eerste instantie eveneens ingediende claim inzake de boxspring en het hoofdbord zijn ingetrokken.

Ondernemer wil geen vervangende artikelen meer leveren aan Consument. Consument heeft het geschil daarom ter beoordeling voorgelegd aan DigiDispuut. Ondernemer is aangesloten bij het keurmerk van Webwinkelkeur. Het lidmaatschap vereist voorafgaande instemming met beoordeling van gerezen geschillen door DigiDispuut als consumenten dit wensen.

Standpunt van de consument
Consument is van mening dat een matras en matrastopper niet al binnen één jaar schade mogen vertonen. Ter ondersteuning van deze claim is een foto van de matrastopper meegezonden. Zij heeft het bed naar eigen zeggen normaal gebruikt. De eis van Consument was aanvankelijk alle aan Ondernemer betaalde bedragen retour, ook die betaald voor een boxspring bed met hoofdbord. Later heeft consument haar eis teruggebracht naar ‘geld retour’ voor de laatst geleverde matrassen en matrastopper. In totaal is daarmee een bedrag gemoeid van € 568,00.

Standpunt van de ondernemer
Ondernemer wijst de eis van Consument af met een verwijzing naar de hele geschiedenis die hij met Consument heeft sinds de eerste aankoop in 2020. Hij meent door al zo vaak matrassen te hebben omgeruild voldoende tegemoet te zijn gekomen aan de eisen van Consument. Het laatste aanbod van Ondernemer is (terug)betaling van een bedrag ad € 250,00 aan Consument.

Overwegingen
Consumentenkoop
Tussen Consument en Ondernemer is op 31 mei 2021 een consumentenkoop(overeenkomst) tot stand gekomen. Het aangekochte product, in dit geval een bed, matrassen en een matrastopper, dienen aan deze overeenkomst te beantwoorden. Dat wil zeggen dat de aangekochte producten – bij normaal gebruik – moeten voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de koper. Dit wordt het conformiteitsvereiste of de wettelijke garantie genoemd (artikel 7:17 lid 1 BW).

Gerechtvaardigde verwachtingen
Wat een koper van een specifiek product mag verwachten is afhankelijk van de aard van het product. In het onderhavige geval is dat een matras met matrastopper die gedurende de daarvoor gebruikelijke levensduur zonder afwijkingen te gebruiken zijn. Algemeen bekend is dat een matras zo’n tien jaar moet meegaan en een matrastopper zo’n vier jaar, afhankelijk van het gebruik. Daarbij spelen de volgende zaken een rol: of het bed alleen wordt gebruikt om in te slapen gedurende het gemiddelde aantal uren slaap (8 uur), of er daarnaast frequent op het bed wordt gezeten, de mate van onderhoud, het lichaamsgewicht en de mate van transpireren van de gebruiker. Op de website van Ondernemer is iets soortgelijks te lezen:

Hoelang gaat mijn matras mee?
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: een matras gaat niet zolang mee als je zou verwachten. Gemiddeld genomen is het aan te raden om iedere acht tot tien jaar je matras te vervangen. Zo zorg je ervoor dat je lichaam de juiste ondersteuning blijft krijgen. Tegelijkertijd voorkom je dat je matras erg onhygiënisch wordt. De precieze levensduur van een matras is echter afhankelijk van een aantal factoren

Hoelang gaat een matrastopper mee?
Als je je matras langer fris wil houden of een extra laag comfort wilt toevoegen, gebruik je een matrastopper. Maar hoelang gaat zo’n matrastopper dan eigenlijk mee? De meeste matrastoppers vervang je na 2 tot 4 jaar, anderen gaan tot wel 6 of 8 jaar mee. Dit is afhankelijk van het materiaal waarvan je matrastopper gemaakt is. En hoe je je topmatras hebt onderhouden! Maar de stelregel is: zodra je contourvorming gaat zien, of de hygiëne van je topper te wensen overlaat, is het tijd om hem te vervangen.”

In elk geval kan worden gesteld dat zowel een matras als een matrastopper bij normaal gebruik langer dan één jaar zouden moeten meegaan.

Bewijslast
Op basis van consumentenwetgeving wordt een gebrek (een afwijking van wat is overeengekomen) dat zich binnen een jaar na levering van het artikel openbaart geacht reeds bij levering te hebben bestaan. Dat is te vinden in artikel 7:18a lid 2 BW:

“Artikel 7:18a lid 2 BW
Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak of de zaak met digitale elementen bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de afwijking van hetgeen is overeengekomen zich binnen één jaar na aflevering openbaart, tenzij de verkoper anders aantoont of de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.”

Het is aan de consument om aan te tonen dát er sprake is van een afwijking van hetgeen is overeengekomen, c.q. van een gebrek. Maar is dat eenmaal vastgesteld, dan wordt het gebrek op basis van eerder genoemd wetsartikel geacht reeds bij levering (latent) aanwezig te zijn geweest. Het ligt op de weg van verkoper om daarvan het tegendeel te bewijzen.

Consument heeft de klacht die ter beoordeling voorligt binnen één jaar na levering gemeld bij Ondernemer, vergezeld van een foto van de matrastopper met kuilen/contourvorming. Op basis van de wet wordt het gebrek aan de matrastopper daarmee geacht reeds bij levering aanwezig te zijn geweest. Eventuele gebreken aan de matrassen heeft Consument niet met beeldmateriaal of anderszins aangetoond. Om die reden gaat de beoordelaar niet nader in op de klachten van Consument met betrekking tot de matrassen, maar wordt het geschil beperkt tot gebreken aan de matrastopper.

Gevolgen van non-conformiteit
In artikel 7:21 en artikel 7:22 BW is te lezen wat de eisen zijn die een consument mag stellen indien het geleverde artikel niet voldoet aan zijn gerechtvaardigde verwachtingen. In beginsel is dat herstel of vervanging van het artikel met gebrek. Zijn herstel of vervanging niet geïndiceerd, bijvoorbeeld omdat de verkoper daaraan niet wil of kan meewerken of omdat herstel of vervanging met buitenproportioneel hoge kosten gepaard zou gaan, dan staan een consument andere middelen voor genoegdoening ter beschikking. Een consument kan de overeenkomst dan ontbinden en het aankoopbedrag terugvragen, eventueel aangevuld met een schadevergoeding.

Beoordeling van het geschil
De beoordelaar stelt vast dat er sprake is van een consumentenkoop in de zin van Boek 7 BW. Voorts stelt beoordelaar vast dat afwijkingen (kuilen/contourvorming) zijn te zien aan het oppervlak van de matrastopper. Dit euvel heeft zich binnen een jaar na levering voorgedaan. Het wordt op basis van de toepasselijke wetsbepalingen geacht reeds bij levering aanwezig te zijn geweest. Ondernemer heeft het tegendeel niet beweerd, noch aangetoond. De door Consument met Ondernemer gesloten koopovereenkomst beantwoordt op dat punt derhalve niet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van Consument. Dat geeft Consument recht op herstel of vervanging van de matrastopper, of op ontbinding van de koop en restitutie van het aankoopbedrag indien geen herstel of vervanging wenselijk of mogelijk is. In casu heeft Ondernemer aangegeven niet opnieuw tot omruiling van de matrastopper met kuilen te willen overgaan. Wat resteert is ontbinding van de koopovereenkomst voor zover het de Nasa 6 cm matrastopper betreft en restitutie van het door Consument voor de matrastopper betaalde bedrag, te weten €170.

Ondernemer heeft echter aangeboden om een bedrag van € 250 aan Consument te vergoeden, hetgeen beoordelaar meeneemt bij het wijzen van de beslissing.

Beslissing
Beoordelaar acht de klacht van consument gedeeltelijk gegrond en komt tot de volgende beslissing:

Beoordelaar verklaart de koopovereenkomst tussen Consument en Ondernemer voor zover het de Nasa 6 cm matrastopper betreft voor ontbonden. Voor het overige blijft de koopovereenkomst in stand.

Ondernemer moet aan Consument een bedrag betalen van € 250,00, te weten € 170,00 op grond van de ontbinding van een deel van de koopovereenkomst en € 80,00 op grond van eigen toezeggingen.

Partijen dragen ieder hun eigen kosten voor de procesvoering in dit geschil.

Aldus beslist door DigiDispuut op 07-04-2023