From the Blog

Beslissing 141: Echtheid en conformiteit van verzamelkaarten

Onderwerp van het geschil
Op 23 november 2022 koopt Consument een Charizard Sword & Shield Ultra Premium Collection Box in de webshop van Ondernemer voor een bedrag van € 179,95. Consument heeft kort na ontvangst van het artikel de gebreken daaraan gemeld bij Ondernemer. Ondernemer heeft Consument daarop doorverwezen naar de in de Verenigde Staten gevestigde fabrikant. Consument is het hiermee niet eens en heeft vervolgens WebwinkelKeur om bemiddeling van de klacht gevraagd. Dat heeft niet geleid tot een oplossing. Consument heeft het geschil daarom ter beoordeling voorgelegd aan DigiDispuut. De Ondernemer is aangesloten bij het keurmerk van Webwinkelkeur. Het lidmaatschap vereist voorafgaande instemming met beoordeling van gerezen geschillen door DigiDispuut als consumenten dit wensen.

Standpunt van de consument
Consument vindt dat het geleverde artikel niet voldoet aan haar verwachtingen. De bestelde set bevatte één verkeerd pakje kaarten, een aantal kaarten is krom of de prints zijn niet zoals deze zouden moeten zijn. Zo vertoont een aantal kaarten strepen waar deze niet thuis horen of ontbreken er ribbels op kaarten met speciale effecten. Wellicht gaat het zelfs om ‘valse’ kaarten, zo suggereert Consument. Als onderbouwing van haar eis heeft Consument daarbij beeldmateriaal gevoegd. Zij wil restitutie van het aankoopbedrag, dan wel vervanging van het artikel.

Standpunt van de ondernemer
Ondernemer erkent dat de set één verkeerd pakje kaarten bevatte. Hiervoor heeft hij naar eigen zeggen een oplossing aan Consument aangeboden. De andere claims van Consument worden door Ondernemer echter van de hand gewezen. Ondernemer vindt dat Consument zich voor een oplossing hiervoor het beste kan wenden tot de fabrikant.

Overwegingen
Het aangekochte artikel is een Collection box met daarin o.a. kaarten, kaarthoezen, dobbelstenen en een spelbord rondom het thema Pokémon. Het is niet slechts een spel, maar tevens een verzamelobject. De koop kan worden gekarakteriseerd als een koop op afstand.

Verzamelaars stellen hoge eisen aan de objecten die zij verzamelen. Ze willen graag echte, zoveel mogelijk in ‘mint’ staat verkerende artikelen in hun verzameling. Een bijkomend doel van verzamelen is immers ook de waardevermeerdering die de verzameling, of onderdelen daarvan, potentieel heeft. De waarde van verzamelobjecten als Pokémon kaarten kan met de tijd toenemen. Een factor die in de toename van de waarde naast zeldzaamheid een rol speelt is de kwaliteit van de kaarten. Als men al zou starten met een object dat in mindere conditie is, dan is de kans op waardevermeerdering klein, althans aanzienlijk kleiner dan wanneer het object van begin af aan in ‘mint’ conditie verkeert. De Google advertentie van Ondernemer luidt “Webshop maakt je verzameling compleet”. Ook wordt in de webshop bij de aangeboden sets vermeld welke kaarten het meeste waard zijn. De relatief hoge prijs van de artikelen is mede een indicatie dat het om verzamelobjecten en niet slechts om bordspellen gaat. Met andere woorden de doelgroep van Ondernemer is de verzamelaar. Het feit dat iets in de markt gezet wordt als verzamelobject houdt tevens in dat daaraan hogere eisen gesteld mogen worden dan wanneer iets bedoeld is als ‘slechts’ een (bord)spel. In dat laatste geval is het een gebruiksvoorwerp dat door het gebruik al snel wat slijtagesporen zal oplopen. Een webshop met als doelgroep de verzamelaar mag bekend verondersteld worden met de hoge eisen die hun klanten (terecht) stellen aan de geleverde artikelen. Het verzamelen is immers mede gericht op een potentiële waardevermeerdering. De waarde zal minder zijn als de kaarten op enigerlei wijze niet in ‘mint’ conditie zijn.

Het niet leveren van een naar de maatstaven van een verzamelaar kwalitatief goed product levert non-conformiteit op in de zin van artikel 7:17 lid 2 BW. Het product heeft immers niet de eigenschappen die de consument daarvan mocht verwachten, namelijk een set met kaarten in ‘mint’ conditie. In dat geval heeft een consument recht op vervanging (alsnog leveren van een kwalitatief goed product), dan wel ontbinding van de koopovereenkomst en/of schadevergoeding.

In geval van ontbinding moeten door partijen in het kader van de overeenkomst uitgevoerde verplichtingen ongedaan gemaakt worden. Voor de verkoper betekent dat restitutie van de aankoopsom, voor de consument komt het neer op retourneren van het geleverde artikel, zoveel mogelijk in originele staat.

Ondernemer heeft Consument geen bevredigende oplossing geboden en verwijst Consument voor een oplossing naar de fabrikant, the Pokémon Company, die is gevestigd in de Verenigde Staten. Een consument gaat echter een verkoopovereenkomst aan met de verkoper, niet met diens voor leverancier of een fabrikant. Het is dan ook aan Ondernemer om tegenover Consument in te staan voor de deugdelijkheid van het product en een oplossing te zoeken voor gerezen problemen.

Het artikel waarom het in dit geschil gaat is niet langer bij Ondernemer op voorraad. In de webshop van ondernemer is het uitverkocht.

Beoordeling van het geschil
In het onderhavige geschil draait het om non-conformiteit. Consument heeft een product ontvangen dat naar haar mening, alsmede naar de mening van de beoordelaar, niet voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen die Consument op basis van de overeenkomst mocht hebben. Een verzamelaar stelt hoge eisen aan de kwaliteit van een product. Het ontvangen product voldoet niet aan deze standaard. Op het aangeleverde beeldmateriaal is te zien dat een sommige kaarten krom zijn, van andere is de print van mindere kwaliteit.

Ondernemer presenteert zich als leverancier van kaarten en bordspellen voor de verzamelaren mag derhalve bekend verondersteld worden met de hoge eisen die verzamelaars aan zijn producten stellen. Het niet leveren van een naar de maatstaven van een verzamelaar kwalitatief goed bordspel levert non-conformiteit op in de zin van artikel 7:17 lid 2 BW. Het product heeft immers niet de eigenschappen die Consument daarvan mocht verwachten, namelijk een set met kaarten in ‘mint’ conditie. Het kan hierbij in het midden blijven of al dan niet sprake is van één of meer valse kaarten.

Ondernemer heeft Consument met zijn klachten verwezen naar zijn voorschakel, een Amerikaanse groothandel. Dat is niet de juiste weg Als verkoper moet hij zelf zorgen dat het product voldoet aan de verwachtingen. Natuurlijk mag hij daarbij de fabrikant inschakelen, maar hij mag een koper niet ‘koud’ doorverwijzen naar die fabrikant of zich achter de fabrieksgarantie verschuilen. Dat volgt eenvoudigweg uit het overeenkomstenrecht: partijen hebben op basis van de overeenkomst zekere verplichtingen tegenover elkaar. Het is op deze wijze ook klip en klaar verwoord in een uitspraak van de Rechtbank Leeuwarden uit 2007.

Nu het product waarom het geschil draait niet langer op voorraad is bij Ondernemer, dient ontbinding van de overeenkomst en restitutie van het aankoopbedrag zich aan.

Beslissing
Beoordelaar acht de klacht van consument gegrond en komt tot de volgende beslissing:
Beoordelaar verklaart de overeenkomst tussen partijen voor ontbonden.

Consument moet het bestelde bordspel, zoveel mogelijk in originele staat, op kosten van Ondernemer aan Ondernemer terugzenden.

Ondernemer moet aan Consument het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel bijkomende kosten (zoals verzendkosten) restitueren.

Ondernemer moet als de in het ongelijk gestelde partij voorts het betaalde klachtengeld ad € 25,00 aan Consument vergoeden.

Ondernemer dient binnen 14 dagen nadat de inhoud van deze beslissing aan hem bekend is gemaakt uitvoering te geven aan de verplichtingen die volgen uit deze bindende beslissing. Indien Ondernemer geen gehoor geeft aan aan deze bindende beslissing binnen de hierboven gestelde termijn, verbeurt hij een boete van € 25,00 per dag dat hij in gebreke blijft, met een maximum van € 500,00.

Aldus beslist door DigiDispuut op 13 maart 2023