From the Blog

Beslissing 148: Kan de consument beroep doen op garantie?

Onderwerp van het geschil

Op 19 september 2022 koopt Consument twee slimme radiatorknoppen van het merk Honeywell, type HR92, in de webshop van Ondernemer voor een totaalbedrag van € 157,90 (€ 78,95 per stuk).
Consument constateert op 16 januari 2023 aan één van de twee knoppen een defect (onleesbaar display) en meldt dit direct bij Ondernemer. Ondernemer vraagt aan Consument om de knop retour te zenden ter beoordeling. Medio maart 2023 laat Ondernemer aan Consument weten dat bij beoordeling van de knop vocht achter het display is vastgesteld. Ook uit Ondernemer het vermoeden dat de knop al langer dan twee jaar in gebruik is, dit te oordelen naar de productiedatum. Verder suggereert Ondernemer dat de knop nat is geweest, iets waartegen deze niet bestand is. Een beroep op garantie en/of vervanging wordt door Ondernemer daarom van de hand gewezen. Consument ontkent beargumenteerd dat de knop nat is geweest en ook dat deze al twee jaar bij hem in gebruik zou zijn.
Omdat partijen er onderling niet uit komen heeft Consument het geschil ter beoordeling voorgelegd aan Digidispuut. Ondernemer is aangesloten bij het keurmerk van Webwinkelkeur. Het lidmaatschap vereist voorafgaande instemming met beoordeling van gerezen geschillen door Digidispuut als consumenten dit wensen.

Standpunt consument
Consument vindt dat één van de geleverde radiatorknoppen niet voldoet aan zijn verwachtingen. De radiatorknop vertoont al binnen een half jaar na aanschaf een defect. Dat is veel te snel, zo’n knop zou jaren mee moeten gaan. Ook was de batterij sneller dan binnen de gangbare levensduur (een jaar) al aan vervaging toe. Dat duidt eveneens op een mankement aan het product. Hij wil vervanging van het defecte artikel, dan wel restitutie van het aankoopbedrag.

Standpunt verkoper
Ondernemer wijst de claim van Consument van de hand. Hij veronderstelt bovendien dat de knop al zo’n twee jaar bij consument in gebruik is. Op deze bewering wordt later echter niet doorgegaan. De schade aan de radiatorknop zou door Consument zelf veroorzaakt zijn, althans de kans daarop is groot, vindt Ondernemer. De knop is op enig moment waarschijnlijk nat geworden, aangezien er vocht achter het display zichtbaar is. Daardoor is corrosie in/aan de knop ontstaan. De knop was bevestigd aan een radiator in de huiskamer/keuken. In de productomschrijving is vermeld dat de knop geschikt is voor ruimten met een luchtvochtigheid tot 90%. Dat is dus een heel hoge luchtvochtigheid.

Overwegingen
Tussen Consument en Ondernemer is in september 2022 een koopovereenkomst op afstand tot stand gekomen. Het aangekochte product dient aan deze overeenkomst te beantwoorden, wat wil zeggen dat het – bij normaal gebruik – moet voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van een koper. Dit wordt conformiteitsvereiste of wettelijke garantie genoemd (artikel 7:17 BW). Wat een koper van een specifiek product mag verwachten is afhankelijk van de aard van het product. Ook de productomschrijving en/of beschrijvingen op de website van Ondernemer en de fabrikant spelen daarbij een rol. In het onderhavige geval mocht Consument een radiatorknop verwachten die bij normaal gebruik jaren meegaat en niet al binnen een half jaar gebreken vertoont. De knop zou geschikt moeten zijn voor ruimten met een vochtigheidsgraad tot 90%, zelfs voor een badkamer. Eén en ander is ook te lezen in de gebruikshandleiding en op de website van Ondernemer. De schade aan het product is door Consument zo’n vier maanden na aankoop vastgesteld. Indien een product binnen een jaar na levering gebreken vertoont dan bestaat het zogenaamde wettelijk vermoeden dat het product reeds bij aankoop niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. Heeft het geleverde product niet de eigenschappen die een consument daarvan mocht verwachten, dan geeft dat hem recht op vervanging (alsnog leveren van een kwalitatief goed product), dan wel ontbinding van de koopovereenkomst en/of schadevergoeding. Dat is slechts anders indien de verkoper kan aantonen dat het defect niet reeds bij aankoop aanwezig was, maar dat het is veroorzaakt door verkeerd gebruik door de consument. Ondernemer heeft zich in het onderhavige geval op het standpunt gesteld dat het product door verkeerd gebruik door Consument kapot is gegaan. Er zou water op terecht zijn gekomen. Dat is ook zichtbaar achter het display. De corrosie die daardoor in de knop is ontstaan zou hebben geleid tot een defect aan de kop. Consument ontkent echter dat er door zijn toedoen water of vocht in de knop terecht is gekomen. De knop was aangebracht aan een radiator in de huiskamer/bijkeuken. De luchtvochtigheid ter plaatse is lager dan de maximaal toegestane 90%. In de productomschrijving is vermeld dat de knop geschikt is voor ruimten met een luchtvochtigheid tot 90%. Dat is dus een heel hoge luchtvochtigheid. Er is volgens consument ook beslist geen water rechtstreeks op gevallen.

Beoordeling van het geschil
In het onderhavige geschil draait het om de vraag of al dan niet sprake is van non-conformiteit. Consument heeft aannemelijk gemaakt een product te hebben ontvangen dat ruim binnen een half jaar een defect vertoont. Zoals hierboven is uitgelegd kan er derhalve op basis van de wet van worden uitgegaan dat het defect reeds bij levering (latent) aanwezig is geweest. Het product voldoet daarmee niet aan de gerechtvaardigde verwachtingen die Consument op basis van de overeenkomst mocht hebben, namelijk een radiatorknop die jaren meegaat. In beginsel is daarmee de non-conformiteit gegeven. Slechts indien de verkoper hier tegenin brengt en aantoont dat het defect niet van aanvang af aanwezig was, maar is ontstaan door toedoen van de consument zelf, ligt dit anders. In het onderhavige geval erkent Ondernemer dat het product defect is. Het defect is echter naar zijn mening door toedoen van Consument zelf ontstaan. Reden waarom hij de claim van Consument, vervanging van de defecte radiatorknop, van de hand wijst. Consument bestrijdt dat er door zijn toedoen water of vocht aan de binnenzijde van de knop terecht is gekomen. Hij verwijst naar de gebruikshandleiding en productbeschrijvingen, met name naar passages waarin staat dat de radiatorknop geschikt zou zijn voor vochtige ruimten als de badkamer en dat de knop een luchtvochtigheid tot 90% kan verdragen. Dat is een heel hoge luchtvochtigheid die op de plaats waar de knop was ingezet niet wordt gehaald. Consument bestrijdt ook de suggestie van Ondernemer dat er dan op andere wijze water op de knop terecht zou zijn gekomen. Naar de mening van beoordelaar snijdt het verhaal van Consument hout en is Ondernemer er niet in geslaagd om aan te tonen dat het defect aan het geleverde product door toedoen van Consument zelf is ontstaan en niet reeds bij aanvang aanwezig was. Dat betekent dat inderdaad sprake is van non-conformiteit. Consument heeft daarom recht op vervanging van het defecte product door een nieuw, goed werkend exemplaar.

Beslissing

Beoordelaar acht de klacht van consument gegrond en komt tot de volgende beslissing:

Ondernemer moet aan Consument een vervangende, nieuwe radiatorknop van hetzelfde type als de oorspronkelijk geleverde knop leveren.

Ondernemer moet als de in het ongelijk gestelde partij voorts het betaalde klachtengeld ad € 25,00 aan Consument vergoeden.

Ondernemer dient binnen 14 dagen nadat de inhoud van deze beslissing aan hem bekend is gemaakt uitvoering te geven aan de verplichtingen die volgen uit deze bindende beslissing.

 

Aldus beslist door DigiDispuut op 24 mei 2023.