From the Blog

Beslissing 151: Herroeping bij maatwerk

Onderwerp van het geschil
Consument heeft via de webwinkel dan wel via een WhatsApp-business chat van Ondernemer gevestigd te Venray de volgende aankopen op afstand verricht:
– 21 juni 2018; een verfpot van het merk KEIM met kleurcode 9870 voor een totaalbedrag inclusief verzending van € 108,94.
– 12 september 2022; vijf verfpotten van het merk KEIM met kleurcode 9870 voor een totaalbedrag inclusief verzending van € 1.945,48.
– 3 april 2023; drie verfpotten van het merk KEIM met kleurcode 9870 voor een totaalbedrag inclusief verzending van € 1.305,10.
Op 10 april geeft Consument via WhatsApp te kennen dat hij vier van de bestelde verfpotten over heeft en dat hij deze wil retourneren op basis van het herroepingsrecht. Ondernemer verwijst Consument vervolgens naar de algemene voorwaarden en de daarin beschreven uitzondering op het herroepingsrecht die geldt voor goederen die op maat gemaakt zijn. Verf van het merk KEIM met kleurcode 9870 is namelijk product dat standaard door Ondernemer verkocht wordt, Ondernemer heeft de verf dus naar specificaties van Consument moeten mengen.
Tussen Ondernemer en Consument ontstaat vervolgens een geschil over de door Ondernemer verstrekte informatie, de geldigheid van de algemene voorwaarden, en of Consument de vier potten verf op basis van het herroepingsrecht mag retourneren.
Partijen hebben zich op 22 mei 2023 met het geschil tot Stichting DigiDispuut gewend.

Op 11 juli 2023 is het geschil door de Beoordelaar in behandeling genomen.

Standpunt van de consument
Consument vordert primair herroeping van de koopovereenkomst(en) op basis van art. 6:230o BW voor alle vier de overgebleven verfpotten.
Consument stelt dat hij voorafgaand aan de bestelling de algemene voorwaarden van Ondernemer ingezien heeft en daaruit niet heeft kunnen opmaken dat de bestellingen die hij deed uitgezonderd waren van het herroepingsrecht.

Standpunt van de ondernemer
Ondernemer verwijst naar de algemene voorwaarden waarin ze het herroepingsrecht uitsluit voor op maat gemaakte producten en producten die van persoonlijke aard zijn. Ondernemer heeft op enig moment de algemene voorwaarden aangepast en hierin uitdrukkelijk nog ‘gemengde verf’ als voorbeeld voor ‘producten die persoonlijk van aard’ toegevoegd.
Ook verwijst Ondernemer naar de retourvoorwaarden waarin ook expliciet vermeld staat dat op specificatie gemaakte verf niet onder het herroepingsrecht valt.

Beoordeling van het geschil
De beoordelaar heeft het volgende overwogen.
1. Toepasselijkheid algemene- of retourvoorwaarden
Nu Consument zijn bestellingen uitsluitend via WhatsApp gedaan heeft zijn alleen de voorwaarden van toepassing die hem daadwerkelijk ter hand zijn gesteld (digitaal of fysiek) óf waarvan Consument zelf aangeeft dat hij van deze voorwaarden kennis heeft genomen.
Ondernemer heeft geen van haar voorwaarden ter hand gesteld zoals bedoeld in art. 6:234 BW noch op enige wijze hiernaar verwezen bij het aangaan van de overeenkomst. Omdat Consument zelf aangeeft dat hij voorafgaand aan de overeenkomst kennis heeft genomen van de inhoud van de algemene voorwaarden heeft hij deze bij het aangaan van de verschillende koopovereenkomsten aanvaard en zijn de algemene voorwaarden wel onderdeel geworden van de koopovereenkomst. De retourvoorwaarden daarentegen zijn niet van toepassing op de overeenkomsten tussen partijen omdat Ondernemer hier niet op gewezen heeft en Consument niet aangeeft kennis te hebben genomen van de retourvoorwaarden.
2. Termijn
Voor wat betreft de pot verf die voor april 2023 is aangeschaft geldt dat de herroepingstermijn verstreken was op het moment dat Consument een beroep deed op het herroepingsrecht. De herroepingstermijn is namelijk veertien dagen ingaand vanaf de ontvangst van de producten, zie art. 6:230o lid 1 BW.
3. Maatwerk of product van persoonlijke aard
Gemengde verf is een product dat volgens specificaties van de consument is vervaardigd, welke niet pre-gefabriceerd is en welke is vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument. Kort gezegd, gemengde verf beantwoord aan de definitie van maatwerk zoals beschreven in art. 6:230p lid f onder 1 BW.
Consument had moeten weten dat er sprake was van een maatwerk-product, ook al wordt dit niet expliciet aangegeven door Ondernemer.
4. Herroepingsrecht, informatieplicht
Omdat uit de door partijen aangeleverde stellingen en stukken, in het bijzonder de WhatsApp-gesprekken en e-mailconversaties blijkt dat er geen informatie is verstrekt over het ontbreken van het herroepingsrecht op maatwerkproducten heeft Ondernemer in strijd met de informatieplicht ex art. 6:230m lid 1 BW gehandeld. Dit betekent dat Consument voorafgaand aan het aangaan van de verkoopovereenkomst onvoldoende door Ondernemer geïnformeerd is. Het lag op de weg van Ondernemer om Consument voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst te informeren over het ontbreken van het herroepingsrecht voor de bestelde producten, een enkele verwijzing naar de algemene voorwaarden is daarbij ook niet voldoende.
In het Arvato I arrest van de Hoge Raad worden de consequenties van het verzaken van de informatieplicht door de verkoper uiteengezet.1 Beoordelaar zal de in dit arrest gewezen consequenties volgen. Hoewel er geen specifieke sanctie is gesteld op het achterwege laten van informatie over het ontbreken van het herroepingsrecht is er wel een algemene sanctie. Art. 3:40 BW jo. art. 6:230m lid 1 BW maakt de overeenkomst tussen partijen vernietigbaar voor Consument zonder dat het herroepingsrecht ex art. 6:230o BW hier aan te pas komt.
In het geval dat de overeenkomst (gedeeltelijk) vernietigd wordt zullen partijen hun prestaties over en weer ongedaan moeten maken.

Beslissing
De beoordelaar komt tot de volgende beslissing:
1) De vordering van Consument wordt toegewezen;
2) Beoordelaar vernietigt de koopovereenkomst van 3 april 2023 geheel;
3) Beoordelaar vernietigt de koopovereenkomst van 21 september 2022 gedeeltelijk;
4) Ondernemer restitueert binnen twee weken na ontvangst van de vier verfpotten het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van de bestelling van 3 april 2023 groot € 1.694,19;
5) Ondernemer vergoedt de proceskosten voor een totaal van € 25,-.
Indien een der partijen geen gehoor geeft aan deze beslissing binnen de gestelde termijnen, verbeurt hij aan de wederpartij een boete van €50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, tot een maximum van €1.500.

Aldus beslist DigiDispuut op vrijdag 28 juli 2023.

[1] HR 12 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1677 (Arvato I).