From the Blog

Beslissing 153: Slijtage bij een fauteuil

Onderwerp van het geschil
Op 6 mei 2022 heeft Consument voor een bedrag van € 450,60 aan artikelen gekocht in de webwinkel (hierna te noemen ‘Ondernemer’). De koop bestaat uit een fauteuil industrieel van € 149,00 en een relaxfauteuil type ‘Relaxlux ‘van €229,00 (vermeerderd met verzendkosten van €72,60). De bestelling is zo’n 6 weken na aankoop geleverd.
Na ongeveer een halfjaar begon de relaxfauteuil volgens consument krakende en piepende geluiden te maken bij het uitklappen. Ook staat de stoel instabiel en werkt het uitklapgedeelte inmiddels niet goed meer doordat het zitgedeelte van de stoel doorzakt. Consument heeft Ondernemer hiervan in februari 2023 telefonisch, per mail en uiteindelijk middels aangetekende brief op de hoogte gesteld. De aangetekende brief is overigens niet door Ondernemer aangenomen. Ondernemer heeft de claim van Consument uiteindelijk afgewezen, reden waarom Consument het geschil ter beoordeling heeft voorgelegd aan DigiDispuut. Consument heeft de klacht gedetailleerd beschreven. Na aanmelding van het geschil heeft Consument desgevraagd geluidsmateriaal aangeleverd waarop het krakende, piepende geluid van de stoel hoorbaar is.
Ondernemer is aangesloten bij het keurmerk van Webwinkelkeur. Het lidmaatschap vereist voorafgaande instemming met beoordeling van gerezen geschillen door DigiDispuut als consumenten dit wensen.

Standpunt van de consument
Consument is van mening dat de aangekochte relaxstoel niet al binnen een half jaar mag ophouden goed te functioneren. Aangezien Ondernemer geen passende actie onderneemt naar aanleiding van zijn klachten, wil hij bij voorkeur het voor de relaxstoel betaalde bedrag terug ontvangen en een vergoeding voor de kosten van het aangetekend verzenden van zijn klachtbrief.

Standpunt van de ondernemer
Ondernemer wijst de eis van Consument af met een verwijzing naar de ten tijde van de aankoop geldende garantievoorwaarden. Hierin wordt de garantie voor de aangekochte stoelen naar zijn zeggen beperkt tot een half jaar na aankoop. Daarnaast verwijst hij naar een productomschrijving waarin een maximale belasting van 100 kg wordt geadviseerd. Ook heeft Consument, naar zijn zeggen, de klachten nooit aangetoond. Ondernemer heeft geen bewijs geleverd voor de geldigheid van garantie- en andere voorwaarden.

Overwegingen
Bedrijfsovername en after sales
Ondernemer heeft het bedrijf dat de relaxstoel heeft geleverd overgenomen nadat de koop tot stand is gekomen. Hoe service en garantie na een overname lopen hangt af van hetgeen tussen de oude en nieuwe eigenaar is overeengekomen. Anders gezegd: in de overnamedeal wordt doorgaans geregeld bij wie een consument met klachten terecht kan nadat de winkel waar hij zijn spullen heeft gekocht is overgegaan in andere handen.

Ondernemer heeft in aanloop naar en binnen dit geschil niet verwezen naar zijn rechtsvoorganger, de voormalig eigenaar. Bij de beoordeling van het geschil gaat de beoordelaar er daarom vanuit dat hij after sales en garanties heeft overgenomen van de voormalig eigenaar. Hij dient dan ook financieel in te staan voor verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomsten van zijn rechtsvoorganger.
De beoordelaar heeft geconstateerd dat Ondernemer het concept van de overgenomen webwinkel inmiddels heeft veranderd (lease in plaats van koop). Zij zal dat gegeven meewegen bij het doen van de uitspraak.

Voorwaarden en garanties
Ondernemer heeft aangevoerd dat zijn rechtsvoorganger de koop met een aantal voorwaarden heeft gesloten. Zo zou de garantie zijn beperkt tot zes maanden na levering en was aangegeven dat de stoel geschikt zou zijn voor een belasting tot 100 kilo. Voor zover dit al van belang zou zijn voor de beoordeling van dit geschil: het bewijs dat deze voorwaarden ten tijde van de koop bij Consument bekend waren heeft Ondernemer niet geleverd. Ook niet toen daarom uitdrukkelijk door de beoordelaar is gevraagd.

Consumentenkoop
Tussen Consument en Ondernemer is op 6 mei 2022 een consumentenkoop(overeenkomst) tot stand gekomen. Het aangekochte product, in dit geval bestaande uit twee fauteuils, dienen aan deze overeenkomst te beantwoorden. Dat wil zeggen dat de aangekochte producten – bij normaal gebruik – moeten voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de koper. Dit wordt het conformiteitsvereiste of de wettelijke garantie genoemd (artikel 7:17 lid 1 BW).

Gerechtvaardigde verwachtingen
Wat een koper van een specifiek product mag verwachten is afhankelijk van de aard van het product. In het onderhavige geval is dat een stoel die gedurende de daarvoor gebruikelijke levensduur zonder afwijkingen te gebruiken is. De verwachtingen worden mede bepaald door productomschrijvingen en andere, specifieke opmerkingen inzake het product. Van dergelijke voorwaarden en opmerkingen moeten consumenten wel voorafgaande aan of bij het sluiten van de koop aantoonbaar op de hoogte zijn gesteld.

Op basis van in het verkeer geldende algemene opvattingen kan in elk geval kan worden gesteld dat een relaxstoel bij normaal gebruik veel langer dan een half jaar probleemloos zou moeten meegaan.

Op basis van consumentenwetgeving wordt een gebrek (een afwijking van wat is overeengekomen) dat zich binnen een jaar na levering van het artikel openbaart geacht reeds bij levering te hebben bestaan. Dat is te vinden in artikel 7:18a lid 2 BW:

“Artikel 7:18a lid 2 BW
Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak of de zaak met digitale elementen bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de afwijking van hetgeen is overeengekomen zich binnen één jaar na aflevering openbaart, tenzij de verkoper anders aantoont of de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.”

Het is aan de consument om aan te tonen dát er sprake is van een afwijking van hetgeen is overeengekomen, c.q. van een gebrek. Maar is dat eenmaal vastgesteld, dan wordt het gebrek op basis van eerder genoemd wetsartikel geacht reeds bij levering (latent) aanwezig te zijn geweest. Het ligt op de weg van verkoper om daarvan het tegendeel te bewijzen.

Consument heeft de klacht die ter beoordeling voorligt binnen één jaar na levering gemeld bij Ondernemer. Op basis van de wet wordt het gebrek aan de fauteuil daarmee geacht reeds bij levering aanwezig te zijn geweest.

Gevolgen van non-conformiteit
In artikel 7:21 en artikel 7:22 BW is te lezen wat de eisen zijn die een consument mag stellen indien het geleverde artikel niet voldoet aan zijn gerechtvaardigde verwachtingen. In beginsel is dat herstel of vervanging van het artikel met gebrek. Zijn herstel of vervanging niet geïndiceerd, bijvoorbeeld omdat de verkoper daaraan niet wil of kan meewerken of omdat herstel of vervanging met buitenproportioneel hoge kosten gepaard zou gaan, dan staan een consument andere middelen voor genoegdoening ter beschikking. Een consument kan de overeenkomst dan ontbinden en het aankoopbedrag terugvragen, eventueel aangevuld met een schadevergoeding.

Beoordeling van het geschil
Ondernemer heeft aangevoerd dat bij de aankoop voorwaarden zijn bedongen door zijn rechtsvoorganger waarin een garantietermijn van een half jaar wordt gegeven. De wet gaat uit van een levensduur-gerelateerde garantie. De relaxstoel dient gedurende de te verwachten levensduur gewoon goed te functioneren.
De beoordelaar stelt vast dat er sprake is van een consumentenkoop in de zin van Boek 7 BW. Voorts stelt beoordelaar vast dat de stoel waarom het in het geschil draait niet voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen die Consument daarvan mag hebben. Een relaxstoel heeft een levensduur van op zijn minst zeven jaar en moet binnen deze tijd soepel en probleemloos functioneren. Na een half jaar reeds blijkt de stoel dat niet meer te doen.
Het beschreven euvel heeft zich binnen een jaar na levering voorgedaan. Het wordt op basis van de toepasselijke wetsbepalingen daarom geacht reeds bij levering aanwezig te zijn geweest. Dat geeft Consument recht op herstel of vervanging van de stoel, of op ontbinding van de koop en restitutie van het aankoopbedrag indien geen herstel of vervanging wenselijk of mogelijk is.

Beslissing
Beoordelaar acht de klacht van consument gegrond en komt tot de volgende beslissing:

Beoordelaar verklaart de koopovereenkomst tussen Consument en Ondernemer, voor zover het de relaxfauteuil betreft, voor ontbonden. Voor het overige blijft de koopovereenkomst in stand.

Ondernemer moet aan Consument het aankoopbedrag van de relaxfauteuil, zijnde € 229,00, betalen.

Ondernemer moet als de in het ongelijk gestelde partij voorts het betaalde klachtengeld ad € 25,00 aan Consument vergoeden, alsmede de kosten van verzending van de aangetekende brief ad € 10,00.

Ondernemer dient binnen 14 dagen nadat de inhoud van deze beslissing aan hem bekend is gemaakt uitvoering te geven aan de verplichtingen die volgen uit deze bindende beslissing.
Indien Ondernemer geen gehoor geeft aan deze bindende beslissing binnen de hierboven gestelde termijn, verbeurt hij een boete van € 50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, met een maximum van € 1.500,00.

Aldus beslist door DigiDispuut op 20 september 2023.