From the Blog

Beslissing 154: Wie is er verantwoordelijk voor schade tijdens transport?

Onderwerp van het geschil
Consument heeft in de webwinkel van Ondernemer gevestigd te Veenendaal op 25 april 2023 een angel eye RGB piaggo zip complete unit (hierna: Product) aangeschaft voor een totaalbedrag inclusief verzending van € 255,90.
Na ontvangst geeft Consument via WhatsApp aan Ondernemer te kennen dat het Product beschadigd is geleverd en dat het niet gebruikt kan worden, omdat er een bevestigingsoog afgebroken is. Vervolgens wordt er overeengekomen dat het Product retour gezonden wordt. De koopovereenkomst wordt de facto ontbonden met wederzijds goedvinden via WhatsApp.
Vervolgens ontstaat er op 10 mei 2023 een geschil over de staat van het Product op het moment van de retourzending door Consument. Ondernemer geeft aan meer schade te constateren dan eerst door Consument gemeld. De geconstateerde schade bestaat uit krassen op de voorzijde van het Product. Ondernemer geeft aan dat hij voornemens is om de schade in rekening te brengen bij Consument.
Partijen hebben zich op 4 augustus 2023 met het geschil tot Stichting DigiDispuut gewend.
Op 7 augustus 2023 is het geschil door de Beoordelaar in behandeling genomen.

Standpunt van de consument
Consument vordert restitutie het aankoopbedrag naar aanleiding van de ontbonden koopovereenkomst (art. 6:271 BW).
Consument stelt dat het Product slechts zeer kort uit de verpakking is geweest voordat deze weer is teruggezonden en dat Consument vanwege de meest opvallende schade het Product direct weer gereed heeft gemaakt voor terugzending. Het Product is op dezelfde manier aan Ondernemer teruggezonden door Consument zoals het ook door Consument is ontvangen. Namelijk in een kartonnen doos met de originele verpakking van het Product (een gekleurde zwarte doos met opdruk) in elkaar gevouwen er bij. Consument stelt dat de ondeugdelijke verpakking voor verzending hoogstwaarschijnlijk ook de aanleiding van de aangetroffen schade is geweest.

Standpunt van de ondernemer
Ondernemer bestrijdt de vordering van Consument en stelt dat Consument het Product heeft beschadigd en dat dit waardeverlies in de weg staat aan volledige restitutie. Ondernemer is bereid om een totaalbedrag van € 225,90 te restitueren. Dit is een bedrag van € 30,- minder dan het originele aankoopbedrag.

Beoordeling van het geschil
De beoordelaar heeft het volgende overwogen.
Nu partijen reeds ontbinding overeengekomen zijn is niet meer relevant om te onderzoeken of aan alle vereisten voor ontbinding is voldaan (ex art. 7:22 lid 1 sub a BW e.v.)
Wel is relevant is de vraag of de door Ondernemer aangetroffen schade in de weg staat aan de restitutie van het volledige aankoopbedrag. Conform art. 7:18a lid 2 BW ligt de bewijslast voor het aantonen dat de schade door oneigenlijk handelen van Consument is ontstaan bij Ondernemer. Gelet op de verklaringen en stukken van partijen is onvoldoende komen vast te staan dat Consument het Product op een onzorgvuldige manier heeft gebruikt. Ondernemer heeft onvoldoende aangetoond dat het Product niet pas na ontvangst door Consument defect is geraakt.
Het is niet aan Consument tegen te werpen dat deze niet een volledig overzicht van alle schade aan het Product heeft gemaakt op het moment dat zij constateerde dat een dergelijk belangrijke component van het Product beschadigd was. Hiermee is het Product namelijk niet bruikbaar voor veilig en normaal gebruik. Het ligt niet op de weg van Consument om vervolgens het Product op meer defecten te onderzoeken.
Daarbij zijn de door Ondernemer aangetroffen defecten of afwijkingen sterk ondergeschikt aan het door Consument aangetroffen defect ten opzichte van de werking van het Product.

Beslissing
De beoordelaar komt tot de volgende beslissing:
1) De vordering van Consument wordt toegewezen;
2) Ondernemer restitueert binnen twee weken na deze beslissing € 255,90 ;
3) Ondernemer vergoedt de proceskosten voor een totaal van € 25,-.
Indien een der partijen geen gehoor geeft aan deze beslissing binnen de gestelde termijnen, verbeurt hij aan de wederpartij een boete van €50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, tot een maximum van €1.500.

Aldus beslist DigiDispuut op woensdag 30 augustus 2023.