From the Blog

Beslissing 156: Non-conformiteit bij een tafel

Onderwerp van het geschil
Op 31 maart 2023 heeft Consument voor een bedrag van € 879,00 een eettafel gekocht bij een webshop (hierna te noemen ‘Ondernemer’) op een verkoopplatform. De bestelling is kort daarna bezorgd. Bij bezorging bleken de verzenddozen zwaar beschadigd te zijn. Ook wordt direct lakschade aan de onderzijde van het tafelblad en aan de poten ontdekt. Ondernemer biedt in eerste instantie ‘coulancehalve’ een vergoeding aan van € 25,00. Consument is hiermee niet akkoord en vraagt om omruiling, dan wel een hogere vergoeding. Door tussenkomst van het verkoopplatform wordt uiteindelijk een vergoeding van € 190,00 aangeboden. Door Consument is voorts een extra gebrek aan de tafel ontdekt: een flinke scheur in de bovenzijde van het tafelblad. Ook laten de foto’s die zijn aangeleverd een patroon van kuiltjes in het tafelblad zien. Omdat Consument en Ondernemer er samen niet uitkomen heeft Consument de zaak ter beoordeling voorgelegd aan Digidispuut.
Ondernemer is aangesloten bij het keurmerk van Webwinkelkeur. Het lidmaatschap vereist voorafgaande instemming met de beoordeling van gerezen geschillen door Digidispuut als consumenten dit wensen.

Standpunt van de consument
Consument is niet tevreden over de staat van de geleverde tafel. Aanvankelijk wilde hij daarom wel genoegen nemen met een schadevergoeding. Hij heeft daartoe een bedrag van € 190,00 ontvangen van Ondernemer. De tafel blijkt echter meer schade te hebben (een flinke scheur aan de bovenzijde van het blad). Hij wil daarom dat Ondernemer de tafel terugneemt tegen terugbetaling van het aankoopbedrag.

Standpunt van de ondernemer
Ondernemer wijst de eis van Consument af. De klant is naar zijn zeggen akkoord gegaan met een schadevergoeding waarmee iedere verdere aanspraak en/of garantie is komen te vervallen. Ook waren alle gebreken, zowel aan de poten als aan het blad volgens hem van begin af aan al aanwezig en zichtbaar op door Consument aangeleverde foto’s. Alle door Consument geclaimde schade aan de tafel is zijns inziens ‘afgekocht’ met de betaalde vergoeding van € 190,00.

Overwegingen
Terzake van de standpunten van Consument en Ondernemer
Op het aangeleverde beeldmateriaal is duidelijk op diverse punten schade aan de tafel te zien.
Niet geheel duidelijk is welke foto’s wanneer door Consument zijn aangeleverd aan Ondernemer. Dat doet echter niet af aan de rechten van consument op grond van de wet. Het is evenmin van belang voor de beoordeling in dit geschil.

Ondernemer claimt dat Consument door de vergoeding van € 190,00 als compensatie te accepteren afziet van verdere claims, garanties of rechten ter zake de staat van de eettafel. Voor enige afstand van recht door Consument is door Ondernemer geen bewijs aangeleverd; geen verklaring van Consument, geen vaststellingsovereenkomst of ander bewijs.

Consumentenkoop
Tussen Consument en Ondernemer is op 31 maart 2023 een consumentenkoop(overeenkomst) tot stand gekomen. Het aangekochte product, de eettafel, dient aan deze overeenkomst te beantwoorden. Dat wil zeggen dat het – bij normaal gebruik – moet voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de koper. Dit wordt het conformiteitsvereiste of de wettelijke garantie genoemd (artikel 7:17 lid 1 BW).

Gerechtvaardigde verwachtingen
Wat een koper van een specifiek product mag verwachten is afhankelijk van de aard van het product. De verwachtingen worden mede bepaald door productomschrijvingen en andere, specifieke opmerkingen inzake het product. Van dergelijke voorwaarden en opmerkingen moeten consumenten wel voorafgaande aan, of bij het sluiten van de koop aantoonbaar op de hoogte zijn gesteld. In casu mocht Consument verwachten een nette tafel te ontvangen, zonder schade, kuilen of scheuren, die functioneel is als eettafel.

Op basis van consumentenwetgeving wordt een gebrek (een afwijking van wat is overeengekomen) dat zich binnen een jaar na levering van het artikel openbaart geacht reeds bij levering te hebben bestaan. Dat is te vinden in artikel 7:18a lid 2 BW:

“Artikel 7:18a lid 2 BW
Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak of de zaak met digitale elementen bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de afwijking van hetgeen is overeengekomen zich binnen één jaar na aflevering openbaart, tenzij de verkoper anders aantoont of de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.”

Het is aan de consument om aan te tonen dát er sprake is van een afwijking van hetgeen is overeengekomen, c.q. van een gebrek. Maar is dat eenmaal vastgesteld, dan wordt het gebrek op basis van eerder genoemd wetsartikel geacht reeds bij levering (latent) aanwezig te zijn geweest. Het ligt op de weg van verkoper om daarvan het tegendeel te bewijzen.

Consument heeft de klachten kort na levering, derhalve binnen één jaar na levering ontdekt en gemeld bij Ondernemer. Op basis van de wet wordt het gebrek aan de tafel daarmee geacht reeds bij levering aanwezig te zijn geweest.

Klagen en de klachttermijn
Klachten met betrekking tot een aankoop dient de consument zo snel mogelijk (na ontdekking) aan de verkoper in te dienen. In artikel 7:23 lid 1 Burgerlijk Wetboek wordt dit als volgt omschreven:

“De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. (…) Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.“

Alle meldingen van schade zijn door Consument – al dan niet in etappes – binnen een maand na aankoop gedaan en voldoen daarmee aan de eisen die de wet aan het uiten van klachten stelt.

Gevolgen van non-conformiteit
In artikel 7:21 en artikel 7:22 BW is te lezen welke rechten een consument heeft indien het geleverde artikel niet voldoet aan zijn gerechtvaardigde verwachtingen. In beginsel is dat herstel of vervanging van het artikel met gebrek. Zijn herstel of vervanging niet geïndiceerd, bijvoorbeeld omdat de verkoper daaraan niet wil of kan meewerken of omdat herstel of vervanging met buitenproportioneel hoge kosten gepaard zou gaan, dan staan een consument andere middelen voor genoegdoening ter beschikking. Een consument kan de overeenkomst dan ontbinden en het aankoopbedrag terugvragen, eventueel aangevuld met een schadevergoeding.

Coulance halve vergoeding en afstand van recht
Ondernemer stelt dat hij de vergoeding van € 190,00 coulance have, heeft gedaan. Coulance halve betaling impliceert dat de betaling onverplicht wordt gedaan. Indien echter sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zoals in het onderhavige geval, is er juist wél een verplichting tot genoegdoening. Die verplichting volgt uit de wet (artikel 7:21 en 7:22 BW). Van coulance betalingen is dan geen sprake.

Ondernemer stelt ook dat de betaling van de vergoeding tot gevolg had dat Consument nimmer enige claim met betrekking tot de kwaliteit van de tafel meer zou kunnen doen. Hij stelt dus in feite dat Consument afstand heeft gedaan van zijn rechten daaromtrent. In de aangeleverde informatie is echter geen aanbod of opmerking van Ondernemer, noch een instemming of afwijzing van Consument van die strekking te lezen. De rechten die Consument heeft op basis van de wet heeft hij niet opgegeven, deze zijn volledig in stand gebleven.

Beoordeling van het geschil
De beoordelaar stelt vast dat er sprake is van een consumentenkoop in de zin van Boek 7 BW. Voorts stelt beoordelaar vast dat de tafel die onderwerp is van het geschil niet voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen die Consument daarvan mag hebben. Een tafel moet in goede staat verkeren en mag geen lakschade, kuilen of scheuren vertonen.
De schade aan de tafel is door Consument binnen een jaar na levering ontdekt en kort daarna gemeld aan Ondernemer. De schade wordt op basis van de toepasselijke wetsbepalingen daarom geacht reeds bij levering aanwezig te zijn geweest. De klacht is door Consument tijdig gedaan. Dat alles geeft Consument recht op herstel of vervanging van de tafel, of op ontbinding van de koop en restitutie van het aankoopbedrag.

Beslissing
Beoordelaar acht de klacht van consument gegrond en komt tot de volgende beslissing:

Beoordelaar verklaart de koopovereenkomst tussen Consument en Ondernemer voor ontbonden.

Ondernemer moet aan Consument het aankoopbedrag van de eettafel, zijnde € 879,00 minus de reeds betaalde vergoeding van € 190,00, in totaal derhalve € 689,00 terug betalen.

Ondernemer moet als de in het ongelijk gestelde partij voorts het betaalde klachtengeld ad € 25,00 aan Consument vergoeden.

Consument dient de tafel beschikbaar te houden voor Ondernemer, zodat deze de tafel – op eigen kosten – kan (laten) ophalen, dan wel op zijn kosten en initiatief door Consument retour kan laten zenden. Totdat de tafel is opgehaald moet Consument ervoor zorgen dat de tafel geen (extra) schade oploopt.

Ondernemer dient binnen 14 dagen nadat de inhoud van deze beslissing aan hem bekend is gemaakt uitvoering te geven aan de verplichtingen die volgen uit deze bindende beslissing.
Indien Ondernemer geen gehoor geeft aan aan deze bindende beslissing binnen de hierboven gestelde termijn, verbeurt hij een boete van € 50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, met een maximum van € 1.500,00.

Aldus beslist door DigiDispuut op 20 oktober 2023.