From the Blog

Beslissing 161: Beantwoordt de broedmachine aan de overeenkomst?

Onderwerp van het geschil
Op 23 januari 2023 heeft Consument online voor een totaalbedrag van € 109,95 een broedmachine van het type Small & Flexible 36-80 met schouwlamp gekocht in de webshop van Ondernemer. Na ontvangst van de in eerste instantie ontbrekende Nederlandstalige handleiding heeft Consument begin februari de machine voor de eerste keer gevuld met eieren. Consument heeft in de periode van 10 februari tot en met mei 2023 de machine tot 4 maal toe gevuld met eenden en/of kippeneieren. Hij is niet tevreden over het functioneren van de machine, aangezien het broedproces tot een zeer laag broedresultaat heeft geleid. Ondernemer wijst dit van de hand en wijt het slechte resultaat aan verkeerd gebruik van de machine. Twee maanden na reclameren door Consument heeft Ondernemer de machine aan een test onderworpen, die volgens Ondernemer geen gebreken laat zien.

De kern van deze zaak is dus: beantwoordt de broedmachine al dan niet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van Consument?

Omdat Consument en Ondernemer er, ook na bemiddeling door Webwinkelkeur, samen niet uitkomen, heeft Consument de zaak ter beoordeling voorgelegd aan Digidispuut. Ondernemer is aangesloten bij het keurmerk van Webwinkelkeur. Het lidmaatschap vereist voorafgaande instemming met de beoordeling van gerezen geschillen door Digidispuut als consumenten dit wensen.

Standpunt van de consument
Consument is van mening dat de geleverde broedmachine niet beantwoordt aan de overeenkomst. Hij heeft de machine diverse malen gevuld met eieren, maar het broedresultaat is zeer slecht. Bij één poging is het aantal goed uitgekomen eieren slechts 27%, maar in alle gevallen is het resultaat niet hoger dan 50%. Van de in de machine gelegde eieren bleek bij controle na een paar dagen ongeveer 85% bevrucht. De overige niet uitgekomen eieren bevatten dode kuikens. Pas later in het broedproces lijkt daar dus iets mis te zijn gegaan. Consument wijt het uitgebleven succes aan de slechte kwaliteit van de broedmachine, met name de niet toereikende vochtigheidsgraad. Hij eist ontbinding van de koopovereenkomst en restitutie van het aankoopbedrag. Daarnaast vordert hij vergoeding van de door hem geleden schade van in totaal € 439,00. Deze schade bestaat uit de aankoopbedragen van de niet uitgekomen eieren en de gebruikelijke verkoopbedragen van de kippen en eenden na uitkomen.

Standpunt van de ondernemer
Ondernemer wijst de claim van consument af en stelt dat het uitblijvende succes niet aan de machine, maar aan verkeerd gebruik daarvan door Consument ligt.

Algemeen
De beoordelaar heeft zich voor een goed begrip van wat er speelt langs diverse bronnen, zoals artikelen van pluimvee verenigingen, op de hoogte gesteld van de gang van zaken tijdens een broedproces. Dit proces, dat een periode van ca. 21 dagen bestrijkt, luistert nauw en het resultaat wordt door diverse factoren beïnvloed, zoals de tijd van het jaar, temperatuur, luchtvochtigheid, tijdig keren, enz. De periode waarin normaal gesproken met goed resultaat uitgebroed kan worden is voorjaar tot begin zomer. Min of meer gelijk aan de periode waarin vogels in de vrije natuur broeden dus. De machine is er om de oudervogel te vervangen, bootst de omstandigheden van het op natuurlijke wijze broeden na en zal ten minste 75-80% van de ingelegde eieren, bij de juiste temperatuur en luchtvochtigheid, na een week of drie doen uitkomen. De ouderdom en kwaliteit van de eieren voor aanvang van het broedproces kunnen daarbij ook een rol spelen, maar met name bij de start van het broedproces. Zijn de eieren eenmaal bevrucht en levensvatbaar, dan is er een goede kans dat deze uitkomen.

Overwegingen
In casu is sprake van een consumentenkoop in de zin van Boek 7 BW. De overeenkomst is een zogeheten koop op afstand, aangezien Consument de producten via het internet heeft besteld in de webshop van Ondernemer.

De eigenschappen van het product en gebreken
Het aangekochte product dient aan de overeenkomst te beantwoorden. Dat wil zeggen dat het – bij normaal gebruik – moet voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de koper. Dit wordt het conformiteitsvereiste of de wettelijke garantie genoemd (artikel 7:17 lid 1 BW).
Wat een koper van een specifiek product mag verwachten is afhankelijk van de aard van het product. De verwachtingen worden mede bepaald door productomschrijvingen en andere, specifieke informatie inzake het product, zoals extra informatie over het product op de website van de verkoper. In dit geval is uitgebreide informatie over het broeden met een broedmachine te vinden op de website van Ondernemer en heeft Consument een Nederlandstalige handleiding ontvangen. Consument mocht al met al een goed werkende broedmachine verwachten, die over het gehele broedproces bij normaal gebruik een uitkomstpercentage van ten minste 75-80% van de ingelegde eieren (per keer) oplevert.

Op basis van consumentenwetgeving wordt een gebrek (een afwijking van wat is overeengekomen) dat zich binnen een jaar na levering van het artikel openbaart geacht reeds bij levering te hebben bestaan. Dat is te vinden in artikel 7:18a lid 2 BW:

“Artikel 7:18a lid 2 BW Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak of de zaak met digitale elementen bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de afwijking van hetgeen is overeengekomen zich binnen één jaar na aflevering openbaart, tenzij de verkoper anders aantoont of de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.”

Het is aan de consument om een gebrek (tijdig) te melden en aannemelijk te maken, met andere woorden een consument stelt dát er sprake is van een afwijking van hetgeen is overeengekomen, c.q. van een gebrek. Is dat eenmaal duidelijk dan wordt het gebrek op basis van eerder genoemd wetsartikel geacht reeds bij levering (latent) aanwezig te zijn geweest. Het ligt dan op de weg van verkoper om daarvan het tegendeel te bewijzen. In casu heeft Consument zijn klachten aannemelijk gemaakt. Hij heeft bij het uitbroeden een bovenmatig verlies aan eieren/kuikens geleden en heeft geconstateerd dat het vochtgehalte in de laatste, kritieke fase van het broedproces niet hoog genoeg was. Dat lag niet aan het ontbreken van water in het reservoir, maar kennelijk was de broedmachine niet in staat om het gewenste hoge vochtpercentage (70% of hoger) te halen. Ondernemer is van mening dat de klachten het gevolg zijn van verkeerd gebruik door Consument, maar heeft daarvoor geen bewijs geleverd.

Consumenten dienen hun klacht tijdig aan hun verkoper te melden. Een broedmachine is overigens een atypisch product, in die zin dat beoordelaar zich kan voorstellen dat een koper meerdere pogingen doet, vooraleer een conclusie wordt getrokken. Na ontvangst van de in eerste instantie ontbrekende Nederlandstalige handleiding heeft Consument begin februari de machine voor de eerste keer gevuld met eieren. Uit de in het geschil ingediende informatie maakt de beoordelaar op dat Consument de broedmachine in totaal 4 keer heeft gevuld met eenden en/of kippeneieren. Consument heeft het slechte functioneren na vier pogingen gemeld. Dat is, met het oog op de aard van het artikel, naar de mening van de beoordelaar tijdig in de zin van de wet. Op basis van de wet wordt het gebrek aan de broedmachine, nu dat zich binnen een jaar na levering openbaart, geacht reeds bij levering aanwezig te zijn geweest.

Het gebrek is vastgesteld, er is sprake van non-conformiteit. Wat nu?
In artikel 7:21 en artikel 7:22 BW is te lezen welke rechten een consument heeft indien het geleverde artikel niet voldoet aan zijn gerechtvaardigde verwachtingen. In beginsel is dat herstel of vervanging van het gebrekkige artikel. Zijn herstel of vervanging niet geïndiceerd, bijvoorbeeld omdat de verkoper daaraan niet wil of kan meewerken of omdat herstel of vervanging met buitenproportioneel hoge kosten gepaard zouden gaan, dan staan een consument andere middelen voor genoegdoening ter beschikking. Een consument kan de overeenkomst dan ontbinden en het aankoopbedrag terugvragen, eventueel aangevuld met een schadevergoeding.

Consument en Verkoper zijn het traject van onderzoek en herstel ingegaan. Een consument moet zo min mogelijk overlast ondervinden van een reparatie. Deze dient vlot en voortvarend door de verkoper te worden uitgevoerd. Het ligt op de weg van Ondernemer om zo’n traject vlot te laten verlopen. In casu zit er een periode van nagenoeg twee maanden tussen de melding van de klacht door Consument en de terugkoppeling door Ondernemer van het – overigens niet gemotiveerde – testresultaat. Dat is veel te lang.

Consument heeft in het begin van het broedproces vastgesteld dat 80-85% van de ingelegde eieren bevrucht was. Ongeveer drie dagen vóór het einde van het broedproces dient de luchtvochtigheid in de broedmachine verhoogd te worden van de bij aanvang ingestelde 50-55% tot ongeveer 70%. Naar hetgeen de beoordelaar op diverse plekken op het internet heeft gevonden, is dat van groot belang voor het uitkomen van de eieren. Consument heeft geconstateerd dat de broedmachine die hij gebruikte een luchtvochtigheid van maximaal 63% haalde. Dat en het feit dat het resultaat van 4 keer broeden teleurstellend was, maakt aannemelijk dat de broedmachine niet naar behoren functioneert.

Ondernemer heeft de broedmachine na retourneren voor onderzoek zelf gecontroleerd en zegt niets abnormaals te hebben gevonden. Er wordt echter niet inhoudelijk ingegaan op de klacht van Consument. Ook wordt niet duidelijk aangegeven dat juiste temperaturen en vochtigheidspercentages gehaald worden.

Gevolgschade

Consument claimt een schadevergoeding voor alle eieren die in de vier broedpogingen niet zijn uitgekomen en voor de waarde van een gelijk aantal kuikens dat niet is geboren. Het Nederlands recht vraagt dat ‘wie eist, bewijst’, met andere woorden: het is aan Consument om aan te tonen hoe hoog de geleden schade is. Consument kon echter geen aankoopbewijzen overleggen. De geclaimde schade is derhalve door de beoordelaar niet te controleren en komt dientengevolge niet voor vergoeding in aanmerking.

Beoordeling van het geschil
Alles overwegende is beoordelaar van mening dat de broedmachine niet voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van Consument. Beoordelaar acht het verweer van Ondernemer dat geen sprake is van een gebrek, maar dat het geringe broedsucces het gevolg is van onjuist gebruik van de machine door Consument, niet gegrond.

Consument kan zich met succes beroepen op non-conformiteit van het aangekochte product. Consument heeft daarom recht op ontbinding van de koopovereenkomst en restitutie van het aankoopbedrag. Daarnaast heeft Consument in beginsel ook recht op een schadevergoeding voor het verlies van eieren en/of niet uitgekomen dagkuikens. De hoogte van de schade is echter niet door middel van betaalbewijzen aangetoond.

Beslissing
De beoordelaar komt tot de volgende beslissing:

Beoordelaar verklaart de koopovereenkomst tussen Consument en Ondernemer voor ontbonden.

Ondernemer moet aan Consument het aankoopbedrag groot € 109,95 terug betalen.

Ondernemer moet als de in het ongelijk gestelde partij voorts het betaalde klachtengeld ad € 25,00 aan Consument vergoeden.

Ondernemer dient binnen 14 dagen nadat nadat de inhoud van deze beslissing aan hem bekend is gemaakt uitvoering te geven aan de verplichtingen die volgen uit deze bindende beslissing.

Indien Ondernemer geen gehoor geeft aan aan deze bindende beslissing binnen de hierboven gestelde termijn, verbeurt hij een boete van € 50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, met een maximum van € 500,00.

Aldus beslist door DigiDispuut op 29 december 2023