From the Blog

Beslissing 163: Garantie bij houtwerking

Onderwerp van het geschil
Op 6 juli 2023 heeft Consument voor een bedrag van € 365,00 een 3-persoons teakhouten tuinbank gekocht in de webshop van Ondernemer. De bestelling is kort daarna bezorgd. Ongeveer twee maanden na levering ontdekt Consument flinke scheuren in de poten van de tuinbank. Consument constateert ook dat de scheuren niet nieuw zijn. Vulmiddel van een eerdere reparatie heeft losgelaten en is uit de scheuren gevallen. Consument meldt het euvel aan Ondernemer. Volgens Ondernemer is het ontstaan van scheurtjes in teakhout een normaal verschijnsel. Hij stelt voor om Consument een reparatiemiddel toe te zenden, zodat Consument de scheuren in de bank (opnieuw) kan vullen. Consument is het daarmee niet eens.

Omdat Consument en Ondernemer er samen niet uitkomen heeft Consument de zaak ter beoordeling voorgelegd aan DigiDispuut.

Ondernemer is aangesloten bij het keurmerk van Webwinkelkeur. Het lidmaatschap vereist voorafgaande instemming met de beoordeling van gerezen geschillen door DigiDispuut als consumenten dit wensen.

Standpunt van de consument
Consument is niet tevreden over de staat van de geleverde tuinbank. Een tuinbank die binnen twee maanden scheuren vertoont, welke bovendien eerder lijken te zijn gerepareerd, is niet wat hij van de koop verwachtte. Met de door Ondernemer geboden oplossing, toezending van een vulmiddel om de bank zelf te repareren, gaat hij niet akkoord. Hij wil dat Ondernemer de tuinbank terugneemt en een nieuwe levert.

Standpunt van de ondernemer
Ondernemer wijst de eis van Consument af. Scheuren in teakhout zijn heel normaal, stelt hij, en ook prima te repareren met het vulmiddel dat hij aan Consument wil toezenden.

Overwegingen
Op het aangeleverde beeldmateriaal zijn de scheuren in het hout van de tuinbank duidelijk te zien. Het zijn geen kleine scheurtjes, maar diepe scheuren. Ook lijkt het er inderdaad op dat de scheuren al eerder zijn gedicht, maar nu opnieuw open trekken.

Consumentenkoop en (non-)conformiteit
Tussen Consument en Ondernemer is op 6 juli 2023 een consumentenkoop(overeenkomst) op afstand tot stand gekomen. Het aangekochte product, de 3-persoons tuinbank, dient aan deze overeenkomst te beantwoorden. Dat wil zeggen dat deze bij normaal gebruik moet voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de koper. Dit wordt het conformiteitsvereiste of de wettelijke garantie genoemd (artikel 7:17 lid 1 BW).

Wat een koper van een specifiek product mag verwachten is afhankelijk van de aard van het product. De verwachtingen worden mede bepaald door productomschrijvingen en andere, specifieke informatie inzake het product. Van dergelijke voorwaarden en opmerkingen moeten consumenten wel voorafgaande aan of bij het sluiten van de koop aantoonbaar op de hoogte zijn gesteld.

In casu mocht Consument verwachten een perfecte tuinbank te ontvangen, die niet al na twee maanden diepe scheuren vertoont, of die al vóór levering gerepareerd is. Het verweer van Ondernemer dat scheurtjes in teakhout heel normaal zijn en reparatie met een vulmiddel een goede oplossing is, mist doel. Zelfs al zou dat juist zijn, dan is hierover niets te lezen op de website van Ondernemer. Ook heeft hij geen bewijs aangeleverd waaruit blijkt dat hij deze informatie voorafgaand aan of bij de koop aan Consument heeft gegeven. Consument hoefde hiermee dus geen rekening te houden.

Op basis van consumentenwetgeving wordt een gebrek (een afwijking van wat is overeengekomen) dat zich binnen een jaar na levering van het artikel openbaart, geacht reeds bij levering te hebben bestaan. Dat is te vinden in artikel 7:18a lid 2 BW:

“Artikel 7:18a lid 2 BW Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak of de zaak met digitale elementen bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de afwijking van hetgeen is overeengekomen zich binnen één jaar na aflevering openbaart, tenzij de verkoper anders aantoont of de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.”

Dat betekent dat het weliswaar aan de consument is om aan te tonen dát er sprake is van een afwijking van hetgeen is overeengekomen, c.q. van een gebrek. Maar is dat eenmaal vastgesteld, dan wordt het gebrek geacht reeds bij levering (latent) aanwezig te zijn geweest. Het ligt op de weg van verkoper om daarvan eventueel het tegendeel te bewijzen.

Gezien hetgeen hem ten tijde van het sluiten van de koop bekend was, hoefde Consument in casu niet te verwachten dat de geleverde tuinbank scheuren zou gaan vertonen. De scheuren zijn te beschouwen als een gebrek en leveren in juridische zin non-conformiteit op.

Klagen en de klachttermijn
Klachten met betrekking tot een aankoop dient de consument zo snel mogelijk (na ontdekking) aan de verkoper in te dienen. In artikel 7:23 lid 1 Burgerlijk Wetboek wordt dit als volgt omschreven:

“De koper kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien hij de verkoper daarvan niet binnen bekwame tijd nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. (…) Bij een consumentenkoop moet de kennisgeving binnen bekwame tijd na de ontdekking geschieden, waarbij een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig is.“

Consument heeft de klacht kort nadat hij de scheuren ontdekte aan Ondernemer gemeld. Dat was zo’n twee maanden na levering. De klacht is dus tijdig gemeld.

Gevolgen van non-conformiteit
In artikel 7:21 en artikel 7:22 BW is te lezen welke rechten een consument heeft indien het geleverde artikel niet voldoet aan zijn gerechtvaardigde verwachtingen. In beginsel is dat, naar keuze van de consument, herstel of vervanging van het artikel met gebrek. Zijn herstel of vervanging niet geïndiceerd, bijvoorbeeld omdat de verkoper daaraan niet wil of kan meewerken of omdat herstel of vervanging met buitenproportioneel hoge kosten gepaard zou gaan, dan kan de consument de overeenkomst ontbinden en het aankoopbedrag terugvragen, eventueel aangevuld met een schadevergoeding. Consument heeft in casu aangegeven dat hij graag een vervangend artikel wil ontvangen

Beoordeling van het geschil
De beoordelaar stelt vast dat er sprake is van een consumentenkoop in de zin van Boek 7 BW. Voorts stelt beoordelaar vast dat de tuinbank die onderwerp is van het geschil niet voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen die Consument daarvan mag hebben. Deze moet in goede staat verkeren en mag geen schade of scheuren vertonen.

De schade aan de tuinbank is door Consument binnen een jaar na levering ontdekt en kort daarna gemeld aan Ondernemer. De schade wordt op basis van de toepasselijke wetsbepalingen daarom geacht reeds bij levering aanwezig te zijn geweest. De klacht is door Consument tijdig gedaan. Dat alles geeft Consument in recht op herstel of vervanging van de bank.

Consument heeft aangegeven dat hij graag een vervangend artikel wil ontvangen en geen genoegen neemt met toezending van een vulmiddel waarmee hij de bank zelf kan repareren. Consument heeft recht op een artikel zonder gebreken. Naar de mening van de beoordelaar is vervanging in casu een redelijke eis.

Beslissing
Beoordelaar acht de klacht van consument gegrond en komt tot de volgende beslissing:

Ondernemer moet Consument een nieuwe, scheurvrije tuinbank leveren van hetzelfde type als door Consument aangekocht.

Ondernemer moet als de in het ongelijk gestelde partij voorts het betaalde klachtengeld ad € 25,00 aan Consument vergoeden.

Consument dient de in eerste instantie geleverde tuinbank beschikbaar te houden voor Ondernemer, zodat deze de tuinbank – op eigen kosten – kan (laten) ophalen, dan wel op zijn kosten en initiatief door Consument retour kan laten zenden. Totdat de tuinbank is opgehaald moet Consument ervoor zorgen dat deze geen (extra) schade oploopt.

Ondernemer dient binnen 14 dagen nadat nadat de inhoud van deze beslissing aan hem bekend is gemaakt uitvoering te geven aan de verplichtingen die volgen uit deze bindende beslissing.

Aldus beslist door DigiDispuut op 29 december 2023