From the Blog

Beslissing: garantieclaim bij een destilleerketel

Op 10 september 2020 heeft Consument, een destilleerketel gekocht. Consument heeft dit product gekocht bij Ondernemer. De totaalprijs van dit product bedraagt € 151,95. Op 2 augustus 2021 heeft het product gebreken vertoont. Het product begint niet meer te koken, ondanks dat het product volgens Consument goed staat ingesteld. Consument heeft dit gebrek gemeld bij Ondernemer. Ondernemer stelt dat de garantietermijn is verstreken en dat Consument geen beroep meer kan doen op de garantie. Ondernemer stelt dat er een garantietermijn is van 6 maanden. Deze termijn staat ook aangegeven op de website. Consument eist echter dat het product kosteloos gerepareerd wordt. Ondernemer gaat hier niet in mee en bied 20% korting op een nieuw product. Consument gaat hier echter niet mee akkoord.

Op 6 augustus 2021 is het geschil aangemeld bij Stichting WebwinkelKeur.

Standpunt consument  

Consument beroept zich op de garantie. Hij eist dat het gebrekkige product vervangen of gerepareerd wordt.

Standpunt ondernemer 

Ondernemer geeft aan dat er sprake is van een garantietermijn van 6 maanden. Deze termijn staat benoemd op de website. Ondernemer geeft Consument de mogelijkheid een nieuw product bij hem te kopen met 20% korting of defecte onderdelen te willen repareren. Reparatie is niet kosteloos.

Beoordeling van het geschil 

De beoordelaar heeft overwogen:

De beoordelaar oordeelt dat er sprake is van consumentenkoop op afstand zoals bedoeld in Boek 7 BW. Het betreft een koop op afstand, omdat Consument via het internet heeft besteld bij Ondernemer.

Op grond van art. 7:17 BW heeft Consument recht op een deugdelijk product. Dat houdt in dat Consument recht heeft op een product zonder gebreken. Uitgangspunt van de wettelijke garantietermijn is dat consumenten een beroep kunnen doen op de garantie zolang je mag verwachten dat het product meegaat. In dit geval is er een garantietermijn aangegeven van 6 maanden. Echter, het is zo dat je van een destilleerketel mag verwachten dat het langer meegaat dan 6 maanden. Om deze reden wordt het beroep op garantie gegrond geacht. Omdat de gebreken zijn ontstaan na 6 maanden, is het aan Consument om te bewijzen dat het gebrek niet het gevolg is van onjuist gebruik van het product. Beide partijen zijn gehoord. Consument heeft uitgelegd hoe hij het product heeft gebruikt. Dit kwam overeen met het verhaal van Ondernemer over hoe je het product in gebruik moet nemen. Uit deze gesprekken en uit de bewijsstukken gezamenlijk volgt geen reden om aan te nemen dat er sprake is van onjuist gebruik door Consument. Consument heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van juist gebruik.

Beslissing  

De beoordelaar komt tot de volgende beslissing:

De beoordelaar beslist dat Ondernemer verplicht is de herstelwerkzaamheden kosteloos te verrichten voor Consument. Consument heeft voldoende aangetoond dat het gebrek niet te wijten is aan onjuist gebruik van het product. Dit valt nog onder de wettelijke garantie, omdat de verwachte levensduur van een destilleerketel circa 2 jaar is.

Verder bepaalt de Beoordelaar dat Ondernemer, als in het ongelijk gestelde partij, het klachtengeld ad €25,00 aan Consument dient te vergoeden.

De beoordelaar bepaalt dat partijen aan het hierboven bepaalde binnen een termijn van 14 dagen nadat de inhoud van deze beslissing aan partijen bekend is gemaakt uitvoering dienen te geven.

Indien Ondernemer geen gehoor geeft aan deze beslissing binnen de hierboven gestelde termijn, verbeurt de partij die in gebreke blijft aan de wederpartij een dwangsom van €50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, tot een maximum van €1.500,00.

Aldus beslist DigiDispuut op dinsdag 25 november 2021