From the Blog

Beslissing: Ontoereikend beroep op non-conformiteit

Onderwerp van het geschil

Consument heeft op 11 augustus 2019 een vijverpomp gekocht bij Ondernemer. Na klachten heeft Ondernemer aan Consument een vervangende pomp toegezonden. Consument heeft deze vervangende pomp op 10 oktober 2020 van Ondernemer (model: Velda vuilwaterpomp Green line 15000) ontvangen en sindsdien gebruikt. In maart 2021 is Consument van mening dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt. Consument heeft op 25 april 2021 Ondernemer hiervan op de hoogte gesteld en hem gevraagd tot herstel of vervanging van de afgeleverde zaak. Consument heeft de vijverpomp terug naar Ondernemer gestuurd en Ondernemer heeft deze op 12 juni 2021 ontvangen. Ondernemer weigert herstel of vervanging van de vijverpomp met het verweer dat het kapotte onderdeel niet onder de garantie valt. Consument heeft diverse pogingen gedaan om met Ondernemer tot een gewenste uitkomst te komen, maar dit is door de Ondernemer geweigerd.

Standpunt consument

Consument eist vervanging van het gebrekkige product. Dat kan volgens Consument volstaan door de vijverpomp te vervangen. Consument stelt dat de garantie los staat van non-conformiteit.

Standpunt ondernemer

Ondernemer stelt dat het gebrek niet onder de garantie valt, omdat de pomp niet op 10 oktober was aangeschaft, maar op 11 augustus 2019. Derhalve is Ondernemer niet verplicht om het non-conforme product kosteloos te vervangen of te repareren zonder verder bewijs van de Consument.

Beoordeling van het geschil

De beoordelaar heeft overwogen:

De beoordelaar oordeelt dat er sprake is van consumentenkoop op afstand zoals bedoeld in Boek 7 BW. Het betreft een koop op afstand, omdat Consument via het internet heeft besteld bij Ondernemer.

Op grond van art. 7:17 lid 2 BW dient de pomp te voldoen aan de verwachtingen die Consument mag hebben van de zaak. Dat houdt in – mits correct gebruikt – dat de pomp langer mee moet gaan dan enkele maanden. De bewijslast voor de non-conformiteit ligt in casu bij de consument omdat de non-conformiteit zich na 6 maanden heeft geopenbaard. Een vervangende pomp doet echter geen afbreuk aan de 6 maanden termijn zoals genoemd in art. 7:18 lid 2 BW. Het is aan de consument om aan te tonen dat hij niet verwijtbaar heeft gehandeld ten opzichte van de non-conformiteit. De beoordelaar is van mening dat de weerleggingen van consument de ondergrens van de bewijslast niet halen. Consument heeft onvoldoende aangetoond dat de non-conformiteit niet door de consument zelf veroorzaakt is.

Consument heeft het gebrek wel tijdig aangegeven bij ondernemer. Uitgangspunt is dat er binnen een termijn van 2 maanden geklaagd moet worden ex art. 7:23 lid 1 BW. Het gebrek heeft zich geopenbaard in maart, waarna consument in april beklag heeft gedaan. Derhalve heeft Consument aan haar klachtplicht voldaan, maar dit zorgt in casu niet voor een omgekeerde bewijslast.

Beslissing

De beoordelaar komt tot de volgende beslissing:

De beoordelaar beslist dat het beroep van Consument op non-conformiteit ongegrond is.

De beoordelaar beslist daarom dat Ondernemer niet verplicht is tot het (kosteloos) vervangen van het product.

Aldus beslist DigiDispuut op 1 april 2022.