From the Blog

Beslissing: Stootschade bij retour

Onderwerp van het geschil

Op 3 september 2021 heeft Consument een tweetal airco’s gekocht (hierna: Producten) van Ondernemer. De producten zijn door Consument aangeschaft voor een bedrag van € 915,- inclusief verzendkosten.

Op omstreeks 8 september 2021 heeft Consument aangegeven het product te willen retourneren. Op 11 september 2021 zijn de producten door Ondernemer in ontvangst genomen. De Producten blijken beschadigd te zijn en Ondernemer weigert het aankoopbedrag te restitueren.

Partijen hebben zich met het geschil tot Stichting DigiDispuut gewend.

Standpunt van de consument

Consument vordert betaling van het aankoopbedrag en betaling van wettelijke rente.

Consument beroept zich hierbij op art. 6:230o BW. Hieruit volgt dat een consument zonder opgaaf van redenen de overeenkomst die partijen op afstand hebben gesloten kan ontbinden.

Standpunt van de ondernemer

Ondernemer stelt dat Consument onzorgvuldig heeft gehandeld met de geretourneerde producten en dat het onvermijdelijk is dat de Producten zijn beschadigd. Ondernemer stelt dat Consument aansprakelijk is voor de waardevermindering aan de Producten. Daarnaast stelt Ondernemer dat Consument aansprakelijk is voor de waardevermindering voor de Producten omdat deze niet meer als nieuw te verkopen zouden zijn. Ondernemer heeft het vermoeden dat de Producten niet langer functioneren, daarom zijn ze onverkoopbaar. Het testen van de Producten is volgens Ondernemer niet rendabel.

Beoordeling van het geschil

De beoordelaar heeft het volgende overwogen.

Zowel Ondernemer als Consument hebben zich in meer of mindere mate niet als een deugdelijke contractspartij gedragen.

Voor Ondernemer geldt het volgende:

Hoewel Ondernemer stelt dat de producten zijn beschadigd geeft Ondernemer ook aan dat hij dit niet gecontroleerd heeft omdat hier kosten aan verbonden zijn. Het is Beoordelaar dan ook niet duidelijk hoe Ondernemer tot de conclusie komt dat de Producten niet langer verkoopbaar zijn. Ook heeft Ondernemer geen beeldmateriaal verschaft van de Producten terwijl hij dit in de communicatie met Consument wel heeft toegezegd.

Voor Consument geldt:

Consument is verantwoordelijk voor een deugdelijke verzending én voor eventuele schade die zich tijdens het transport zou kunnen voordoen. Gelet op de eigenschappen van het product is Consument niet zorgvuldig omgegaan met de Producten en de schade die hieruit volgt komt normaliter voor rekening van Consument.

Ten aanzien van de gestelde schade

Beoordelaar acht het aannemelijk dat de Producten zijn beschadigd gelet op de manier waarop deze door Consument zijn verzonden. Echter kan Beoordelaar hierbij niet om het feit heen dat Ondernemer heeft nagelaten de Producten te controleren. Ondernemer stelt dat de Producten defect zijn zonder hiervoor een begin van een bewijs te leveren. Beoordelaar kan niet aannemen dat er op dit moment schade is aan de Producten.

Opmerkingen ten aanzien van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht conform art. 6:230o BW kon door Consument worden ingeroepen. Vervolgens moet de som worden bepaald welke Ondernemer moet restitueren. Hierbij is art. 6:230s lid 3 BW van belang, in principe is Consument maar kan aansprakelijk zijn voor waardevermindering aan het product. Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het geretourneerde product indien het gebruik van het product verder gegaan is dan wat nodig is voor het ‘uittesten’ van het product. Ondeugdelijke verzending gaat verder dan het ‘uittesten’ van een product.

Beslissing

De beoordelaar komt tot de volgende beslissing:

  • Ondernemer dient de producten binnen veertien (14) dagen na het uitbrengen van deze beslissing te testen.
  • Indien Ondernemer besluit de Producten te testen als onder 1) restitueert Ondernemer het aankoopbedrag onder de volgende voorwaarden:
    1. Ondernemer restitueert het aankoopbedrag naar rato van de staat van de Producten. (Bijvoorbeeld: in het geval dat één van de twee Producten defect is wordt 50% van het aankoopbedrag gerestitueerd)
    2. Ondernemer brengt geen kosten in rekening aan Consument voor het controleren van de Producten;
    3. In het geval dat Ondernemer schade constateert aan de Producten documenteert Ondernemer deze schade uitvoerig en doet Ondernemer deze informatie aan Consument en Stichting DigiDispuut toekomen. Deze informatie fungeert ter onderbouwing van de uiteindelijke te restitueren totaalsom.
  • Ondernemer kan ook in plaats van het uitvoeren van de punten 1) en 2) overgaan tot volledige restitutie van het aankoopbedrag binnen veertien (14) dagen na het uitbrengen van deze beslissing.

Indien een der partijen geen gehoor geeft aan deze beslissing binnen de gestelde termijn, verbeurt de partij die in gebreke blijft aan de wederpartij een dwangsom van €50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, tot een maximum van €1.500,-.

Aldus beslist DigiDispuut op maandag 7 maart 2022.