From the Blog

Beslissing: Terugbetaling na meerdere pogingen tot herstel

Onderwerp van het geschil

Consument heeft op 23 april 2021 een elektrische boxpring met tv lift inclusief 40” smart tv afgenomen bij Ondernemer. De producten zijn geleverd op 24 mei 2021. Consument stelt dat de geleverde producten niet voldoen aan de overeenkomst. Zo zou het split topmatras 10 cm te groot zijn en zou er een 32” tv geleverd zijn in plaats van een 40” tv.

Consument maakt hier melding van en doet beroep op haar consumentenrecht. Partijen komen onderling overeen dat er op 11 juni, 19 juli, 21 juli, 23 juli, 1 augustus vervangende producten geleverd worden. Deze vervangende producten zouden ieder ook niet voldoen aan de overeenkomst daar de producten ofwel niet overeenkomen met hetgeen besteld ofwel gebreken vertonen.

Ondernemer geeft in diens verweer geen opgaaf van reden. Wel biedt Ondernemer een oplossing voor het geschil welke inhoudt de producten gedeeltelijk te vervangen. Consument eist ontbinding van de overeenkomst.

Standpunt van de consument

Consument stelt in deze dat ondernemer foutief heeft geleverd. Dat daardoor de zaak niet juist is afgeleverd en dat Consument daardoor schade lijdt omdat ze de zaak niet kan gebruiken. Consument eist ontbinding van de overeenkomst en restitutie van het aankoopbedrag van €3.349,-.

Standpunt van de ondernemer

Ondernemer stelt geen duidelijk verweer waarom de producten onjuist zijn geleverd. Ondernemer stelt dat er wel degelijk een juist topmatras geleverd is en dat dit op de foto’s duidelijk blijkt. Ondernemer stelt voorts dat zij de onjuiste producten kosteloos wensen te vervangen conform initiële overeenkomst. Verder heeft Ondernemer een tegemoetkoming van €500 aangeboden voor het ongemak.

Beoordeling van het geschil

De beoordelaar heeft het volgende overwogen.

Er is sprake van een consumentenkoop in de zin van Boek 7 BW. Verkoper die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf met een natuurlijk persoon als koper die niet handelt in de

uitoefening van beroep of bedrijf.

Uit de stukken door partijen aangeleverd blijkt dat Consument tijdig aan Ondernemer heeft gemeld dat de zaken niet voldoen aan de overeenkomst. Ondernemer is in gebreke gesteld en tevens in de gelegenheid om de tekortkoming te herstellen. Om precies te zijn op 5 verschillende momenten gedurende 1,5 maand. Echter voldeden de vervangende producten tevens niet aan de overeenkomst. Partijen hebben vervolgens geprobeerd om samen tot een passende oplossing te komen welke tot op heden niet gelukt is.

Het blijkt niet uit de stukken waarom er foutief geleverd is en waarom de vervangende producten tevens foutief geleverd zijn.

Beslissing

De beoordelaar komt tot de volgende beslissing:

Na een zorgvuldige afweging van de stukken wordt geconcludeerd dat er in deze zaak sprake is van non-conformiteit artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat de verkoper te kort komt in de nakoming van de overeenkomst. In deze zaak specifiek zijnde zijn de verkeerde producten geleverd op diverse momenten.

De mogelijkheid om alsnog te leveren en/of te herstellen conform overeenkomst is hierbij meerdere malen benut. Waardoor geconcludeerd moet worden dat er blijvend verzuim is.

Derhalve dient geconcludeerd te worden dat het gebrek te wijten valt aan Ondernemer. Als gevolg daarvan zal de initiële overeenkomst ontbonden worden. De producten dienen door Consument aan Ondernemer geretourneerd te worden binnen een redelijke termijn van 30 dagen na dagtekening van het besluit. Het aankoopbedrag van €3.340,98 dient door Ondernemer aan Consument geretourneerd te worden binnen een redelijke termijn van 30 dagen na dagtekening van het besluit. De €25 aan kosten van het indienen van dit geschil komen voor rekening van Ondernemer gezien in het voordeel van Consument beslecht is.

Indien een der partijen geen gehoor geeft aan deze beslissing binnen de gestelde termijn, verbeurt de partij die in gebreke blijft aan de wederpartij een dwangsom van €50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, tot een maximum van €1.500,-.

Aldus beslist DigiDispuut op 29 maart 2022.