From the Blog

Beslissing: waterdichte smartwatch

Consument heeft zijn van oorsprong waterdichte smartwatch laten ophalen door de ondernemer ter reparatie van een defect scherm. Het scherm is defect geraakt als gevolg van een val. Door het defecte scherm is de smartwatch niet meer aan te merken als waterdicht. De reparatie door ondernemer hield de vervanging van het scherm in. Na de vervanging van het scherm is de consument met de smartwatch om gaan zwemmen. Hij verkeerde hierbij in de veronderstelling dat zijn smartwatch door de reparatie opnieuw waterdicht was. Dit was echter niet het geval, wat als gevolg heeft gehad dat de smartwatch geheel defect is geraakt.

Standpunt van de consument: 

De consument stelt dat hij er vanuit mocht gaan dat zijn smartwatch waterdicht hersteld zou worden, aangezien het oorspronkelijke product dit ook was. Met dit uitgangspunt is consument weer gaan zwemmen. Nu de smartwatch niet meer waterdicht blijkt is de consument van mening dat de reparatie niet naar behoren is uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat de consument de reparatieovereenkomst wil ontbinden. De consument eist daarom de reparatiekosten terug van de ondernemer. Daarnaast eist hij een schadevergoeding vanwege het aanschaffen van een nieuwe smartwatch.

Standpunt van de ondernemer:

De ondernemer heeft aangegeven dat bij aanmelden van de reparatie expliciet gemeld moet worden dat het scherm waterdicht gerepareerd moet worden. Enkel het vervangen van het scherm maakt de smartwatch namelijk niet automatisch waterdicht. De ondernemer beroept zich hierbij op de volgende bepaling: ‘9.4 Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.’. Vanwege deze bepaling is de ondernemer van mening dat hij niet verantwoordelijk is voor de door consument geleden schade. Om de consument tegemoet te komen wil de ondernemer de smartwatch om re ruilen voor een nieuwe exemplaar

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

De beoordelaar stelt het volgende vast:

De ondernemer heeft nagelaten duidelijkheid te verschaffen over het feit dat bij een schermreparatie expliciet aangegeven moet worden dat deze waterdicht moet gebeuren.

De ondernemer heeft aan de consument niet duidelijk gemaakt dat door de reparatie zijn smartwatch niet meer waterdicht was. Deze verkeerde daarom in de (achteraf onjuiste) veronderstelling dat de smartwatch wel waterdicht was. Het argument dat de consument hierop onderzoek had kunnen verrichten gaat niet op, de mededelingsplicht van de ondernemer gaat vóór de onderzoeksplicht van de consument.

De bepaling van de algemene voorwaarden waarop de ondernemer zich beroept snijdt bovendien geen hout. De vochtschade heeft in dit geval plaatsgevonden ná de reparatie en niet daarvoor.

Verder kan vastgesteld worden dat de smartwatch door de ondernemer ondeugdelijk is gerepareerd waardoor hij vochtschade heeft opgelopen. Hierdoor is er sprake van een wanprestatie aan de kant van de ondernemer.

Beslissing beoordelaar:

Nu is gebleken dat de ondernemer tekort is geschoten in het nakomen van de reparatieovereenkomst heeft de consument terecht ontbinding van de reparatieovereenkomst geëist. Het bedrag wat de consument aan de ondernemer heeft betaald voor de reparatie dient dan ook teruggestort te worden. Daarnaast dient de ondernemer de smartwatch om te ruilen voor een nieuw exemplaar.

De volledige uitspraak is hier te downloaden:

Download de beslissing: Beslissing-Apple-Watch.pdf

Have your say

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.