From the Blog

Uitspraak in de zaak “de kapotte televisie – niet conform product?”

Consument heeft bij een webwinkel op afstand een nieuwe televisie gekocht. Na twee maanden heeft de consument aan de ondernemer laten weten dat de televisie gebreken vertoont. Daarop heeft de ondernemer een reparateur ingeschakeld die heeft geconstateerd dat het scherm niet voldeed aan de redelijke eisen die mogen worden gesteld. De oplossing om het scherm te vervangen heeft het gebrek niet weggenomen, wordt door de reparateur vastgesteld. De consument doet hiervan melding bij de ondernemer, die voorstelt om de televisie retour te nemen (op kosten van de consument) en een waardevermindering van 40% toe te passen die voor rekening van de consument komt. De consument gaat hiermee niet akkoord.

 

Samenvatting standpunt consument:

De consument stelt zich op het standpunt dat er van een nieuwe televisie in deze prijsklasse verwacht mag worden dat deze de beelden weergeeft zonder (hinderlijke) lijnen (vertical banding) of andere vervormingen. Met andere woorden, het product wat is verkocht is non-conform. Verder stelt de consument dat de waardevermindering van 40% buitenproportioneel is gezien de geringe tijd (drie maanden) dat het toestel in gebruik is geweest. Ook heeft de consument de ondernemer reeds per briefpost schriftelijk in gebreke gesteld.

Tot slot vraagt de consument mee te wegen dat hij als gevolg van het niet conforme product schade heeft geleden, namelijk het niet het gederfde genot van zijn televisieabonnement, hoewel hij dit niet nader specificeert en ook niet is gebleken of de consument zelf stappen heeft ondernomen om zijn eigen schade te beperken. De consument besluit dat, gelet op bovenstaande, de ondernemer het toestel voor eigen rekening dient te vervangen en dat de door de consument geleden (vervolg)schade moet worden vergoed.

 

Samenvatting standpunt ondernemer:

De ondernemer stelt in zijn verweer dat hij een redelijk voorstel heeft gedaan door aan te bieden het toestel op kosten van de consument retour te nemen en dat de voorgestelde waardevermindering niet buiten proportie is. De verkoopwaarde van een gebruikte televisie is immers significant lager. Tevens beklaagt ondernemer zich dat de gebreken zijn gemeld buiten de 14-dagen bedenktermijn. Het is volgens ondernemer daarom niet mogelijk om het apparaat van de consument om te wisselen voor een nieuw toestel. Het door de consument in zijn eis vermelde voorstel, een gelijkwaardig vervangend toestel te leveren tegen betaling van €300,00 en een vergoeding van de verzendkosten van €100,00, wordt door de ondernemer niet expliciet genoemd. Kennelijk wordt hiermee gedoeld op de ‘afschrijving’ van 40 procent – gelet op de verkoopprijs van het toestel lijkt dit aannemelijk.

De ondernemer biedt de mogelijkheid het toestel (nogmaals) voor garantie aan te melden bij de fabrikant. Als de klant hier geen genoegen mee zou nemen kan het toestel met een afschrijving van 40 procent retour worden genomen.

 

Samenvatting overwegingen beoordelaar DigiDispuut:

Een product moet voldoen aan de redelijke eisen die men daaraan stelt. Voldoet een product daar niet aan, bijvoorbeeld door door een ontwerp- of fabricagefout, dan is het product non-conform en voldoet het niet aan de overeenkomst. In dat geval dient de verkopende partij (de ondernemer) het product voor eigen rekening te vervangen, of het product retour te nemen tegen (volledige) restitutie van het aankoopbedrag. Eventueel kan de ondernemer aansprakelijk worden gesteld voor de direct geleden vervolgschade. Voorop staat dat de gebreken wel tijdig aan de ondernemer zijn gemeld, het verweer van de ondernemer is gestoeld op de gedachte dat hij niet tijdig op de hoogte is gebracht.

Het probleem van vertical banding is door de ingeschakelde reparateur in eerste instantie als gebrek beschouwd. Toen het beeldscherm was vervangen en de televisie het gebrek nog altijd vertoonde, werd het als een producteigenschap bestempeld. Vertical banding op zichzelf betekent niet dat het product niet aan de overeenkomst beantwoord. Als bij de consument, hetzij door een mededeling van de verkoper, hetzij door algemene bekendheid van het probleem, bekend is dat onder sommige omstandigheden dit type scherm een dergelijk gebrek vertoont is er geen sprake van non-conformiteit van het product. Dit lijkt niet aan de orde te zijn, getuige de correspondentie tussen de ondernemer en de consument en de gedragingen van de ondernemer (vervangen beeldscherm).

De ondernemer stelt dat de consument deze gebruiken binnen de bedenktermijn van 14 dagen bij hem had moeten melden. Hierbij is van belang dat de 14 dagen termijn de consument het recht geeft om het aangeschafte product zonder opgaaf van redenen kosteloos aan de ondernemer te retourneren. In dit geval is er sprake van een non-conform product waarbij de consument ook buiten deze termijn bepaalde rechten mag laten gelden. Mits hij de door hem vastgestelde gebreken zo spoedig mogelijk bij de ondernemer meldt. Uit de correspondentie is niet gebleken dat de consument het gebrek eerder heeft heeft geopenbaard dan de aangegeven drie maanden. Mocht dit wel het geval zijn dan treft het verweer van de ondernemer alsnog geen doel; op grond van het tweede lid artikel 7:18 BW geldt in het geval van consumentenkoop het rechtsvermoeden dat het product met de binnen zes maanden geconstateerde gebreken is geleverd. Het is dus aan de ondernemer om aan te tonen dat het product zonder deze gebreken is geleverd – hiervan is geen bewijs geleverd.

De beoordelaar concludeert op basis hiervan dat het geleverde product niet aan de redelijk gestelde eisen voldoet en dat de ondernemer hiervan tijdig op de hoogte is gebracht. Ook is de ondernemer in de gelegenheid gesteld het gebrek op te lossen, er heeft immers een reparatie plaatsgevonden, hoewel deze het gebrek niet heeft weggenomen.

 

Beslissing beoordelaar:

De ondernemer wordt nog éénmaal in de gelegenheid gesteld het apparaat binnen 7 dagen na de ontvangst van dit bindend advies te vervangen door een gelijkwaardig product met vergelijkbare eigenschappen. Heeft de vervanging van het product niet binnen de gestelde termijn plaats gevonden, voldoet het vervangende product niet aan de eisen zoals deze zijn bepaald in dit bindend advies of beantwoordt het vervangend product alsnog niet aan de overeenkomst zoals die tussen partijen tot stand is gekomen, dan wordt de koopovereenkomst geacht te zijn ontbonden op de dag dat deze termijn is verstreken.

In dat geval dient de ondernemer het volledige aankoopbedrag aan de consument te restitueren en de consument zal zijn gehouden geleverde apparaat binnen 14 dagen na ontvangst van de betaling weer in de macht van de ondernemer te brengen. Voldoet de consument hier niet aan dan verbeurt hij aan de ondernemer een boete van €50,00 per dag of gedeelte van een dag dat het apparaat te laat in de macht van de ondernemer is gebracht, met een maximum van €1.500,00 – deze boete is onmiddellijk opeisbaar.

De kosten die met de retour samenhangen, waaronder de kosten voor deugdelijk verpakkingsmateriaal, verzekering en transport komen eveneens voor rekening van de ondernemer. Het is de ondernemer toegestaan zelf een wijze van transport aan de consument voor te schrijven, dan wel zelf zorg te dragen voor het transport.

De restitutie van het aankoopbedrag dient, in het geval dat het product niet alsnog is vervangen, in ieder geval plaats te vinden binnen één maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien de betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer een bedrag van € 25,00 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Het door de consument of de ondernemer meer of anders gevorderde wordt afgewezen.

 

De volledige uitspraak is hieronder te downloaden.

Uitspraak in de zaak “de kapotte televisie – niet conform product?

Have your say

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Meer informatie over hoe uw reactiegegevens worden verwerkt.