From the Blog

Beslissing: Herroeping van een LED pakket

Op 30 maart 2021 heeft Consument een XEOD LED pakket, verder te noemen product, afgenomen van een webwinkel, verder te noemen Ondernemer, voor een totaalbedrag van € 156,90. Op 1 april 2021 heeft Consument per e-mail aan Ondernemer gemeld dat de montage van de lampen niet lukt, waarop Ondernemer per e-mail heeft gereageerd dat de lampen op een andere manier gemonteerd dienen te worden. Op 2 april 2021 heeft Consument per e-mail aangegeven dat de montage van het product gelukt is, maar dat hij het product desalniettemin wenst te retourneren omdat de lichtopbrengst dermate laag zou zijn. Diezelfde dag heeft Ondernemer aangegeven dat het product retour gemeld dient te worden via het klantaccount van Consument. Op 4 april 2021 heeft Consument per e-mail bevestigd dat hij de retour van het product online heeft aangevraagd. In diezelfde e-mail heeft Consument aan Ondernemer gevraagd waar het retourformulier te vinden is, echter zou Consument dit formulier tot op heden nog niet hebben ontvangen van Ondernemer. Op 9 april 2021 heeft Consument een e-mail van Ondernemer ontvangen die aangeeft dat de retour in behandeling is. Op 15 april 2021 heeft Consument per e-mail aan Ondernemer gevraagd wat de retourstatus is. Hierop is reactie uitgebleven van Ondernemer.

Standpunt van de consument:

Consument is het standpunt toegedaan dat hij, zoals tevens aangegeven op de website van Ondernemer, over het herroepingsrecht beschikt en voorts het product zonder opgaaf van redenen kan retourneren binnen een periode van veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Consument merkt daarbij op dat Xenon lampen volgens de website van Ondernemer uitgezonderd zijn van het herroepingsrecht, echter is Consument het standpunt toegedaan dat deze uitzondering niet van toepassing is op het door hem aangeschafte product, aangezien dit LED lampen zijn.

 

Consument heeft tot op heden het product nog niet retour gestuurd, omdat hij niets meer zou hebben vernomen van Ondernemer en tevens geen retourformulier heeft ontvangen. Consument heeft van Stichting WebwinkelKeur vernomen dat Ondernemer meerdere e-mails naar hem zou hebben gestuurd, echter geeft Consument aan dat deze e-mails bij hem niet zijn aangekomen, terwijl hij dagelijks zijn mailbox (waaronder de SPAM/ongewenste mailbox) heeft gecontroleerd.

 

Consument erkent dat de veertien dagen termijn van het herroepingsrecht inmiddels is verstreken. Consument is echter het standpunt toegedaan dat hij ruim op tijd contact heeft opgenomen met Ondernemer over het retourproces. Consument stelt dat hij er geen baat bij heeft om het product nog langer thuis te houden en er voor hem geen reden zou bestaan om langer te wachten dan veertien dagen.

 

Consument is het standpunt toegedaan dat hij de overeenkomst rechtmatig heeft ontbonden op grond van zijn herroepingsrecht en eist restitutie van het volledige aankoopbedrag van € 156,90.

Standpunt van de ondernemer:

Ondernemer is het standpunt toegedaan dat het retourverzoek namens Consument door Ondernemer per e-mail is geaccepteerd. Ondernemer stelt dat Consument het product echter niet retour heeft gestuurd en dat Ondernemer pas na het verstrijken van de veertien dagen termijn een bericht heeft ontvangen van Stichting WebwinkelKeur. Ondernemer verwijst tot slot naar zijn website, waarop vermeld zou zijn hoe het retourproces werkt.

Samenvatting overweging beoordelaar DigiDispuut:

De beoordelaar oordeelt dat er sprake is van een consumentenkoop in de zin van Boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW). De overeenkomst vormt een koop op afstand, aangezien Consument de producten via het internet heeft besteld bij Ondernemer.

 

Uitoefening herroepingsrecht:

Op grond van artikel 6:230o BW beschikt Consument over het recht om een overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden, binnen een termijn van veertien dagen na de dag waarop de consument de zaak heeft ontvangen (‘herroepingsrecht’). In artikel 6:230o lid 3 BW is bepaald hoe Consument dit herroepingsrecht dient uit te oefenen, namelijk door binnen de gestelde termijn het ingevulde modelformulier voor ontbinding (ofwel retourformulier) te zenden of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan de handelaar.

 

De beoordelaar beschouwt de e-mail van Consument aan Ondernemer op 2 april 2021 als een ondubbelzinnige verklaring in de zin van artikel 6:230o lid 3 BW en merkt tevens op dat deze verklaring binnen een termijn van veertien dagen na de dag van ontvangst van het product door Consument is gedaan. De beoordelaar concludeert hieruit dat Consument het herroepingsrecht op de juiste manier heeft uitgeoefend. Consument hoefde dan ook niet te wachten met het retour sturen van het product tot het moment van verstrekken van het modelformulier voor ontbinding door Ondernemer. Desalniettemin neemt het feit dat Consument het product tot op heden niet retour heeft gestuurd volgens de beoordelaar niet weg dat Consument het herroepingsrecht onveranderd toekomt op navolgende gronden.

 

Informatieplicht herroepingsrecht:

Op grond van artikel 6:230m lid 1 onderdeel h BW is Ondernemer verplicht om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand, op passende, duidelijke en begrijpelijke wijze, de navolgende informatie met betrekking tot het herroepingsrecht te verstrekken aan Consument: “de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht overeenkomstig artikel 230o, alsmede het modelformulier voor ontbinding opgenomen in bijlage I, deel B, van de richtlijn.’’ Bij schending van deze informatieplicht, wordt de bedenktijd van het herroepingsrecht (zijnde in beginsel veertien dagen) op grond van artikel 6:230o lid 2 BW verlengd met de tijd die verstreken is vanaf de dag waarop Consument de zaak heeft ontvangen, tot het moment waarop alle ontbrekende gegevens alsnog op de voorgeschreven wijze aan Consument zijn verstrekt, doch met ten hoogste twaalf maanden. Het is op grond van artikel 6:230n lid 4 BW aan Ondernemer om te bewijzen dat deze informatie, waaronder het modelformulier voor ontbinding, is verstrekt aan Consument.

 

De beoordelaar concludeert uit de ingezonden stukken dat Ondernemer onvoldoende bewijs heeft aangeleverd waaruit blijkt dat Ondernemer het modelformulier voor ontbinding conform artikel 6:230m lid 1 onderdeel h BW heeft verstrekt aan Consument. Op de website van Ondernemer staat enkel het volgende vermeld: “Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier”. Dit modelformulier is echter niet op de website van Ondernemer ter beschikking gesteld, noch heeft Ondernemer bewezen dit formulier per e-mail aan Consument te hebben toegestuurd ondanks zijn nadrukkelijke verzoek hiertoe.

Op basis van het voorgaande, oordeelt de beoordelaar dat Ondernemer niet aan de in artikel 6:230m lid 1 onderdeel h BW gestelde eisen met betrekking tot de informatieplicht voor het herroepingsrecht heeft voldaan. Derhalve kan het argument van Ondernemer dat de veertien dagen termijn reeds zou zijn verstreken niet slagen, daar deze termijn op grond van artikel 6:230o lid 2 BW pas ingaat vanaf het moment dat Ondernemer het modelformulier voor ontbinding op de juiste manier heeft verstrekt aan Consument.

Beslissing beoordelaar:

De beoordelaar beslist dat aan Consument het herroepingsrecht toekomt en ontbindt derhalve de overeenkomst tot koop op afstand zoals gesloten tussen Consument en Ondernemer op 30 maart 2021.

 

De beoordelaar beslist daarom dat Consument binnen 14 dagen na dagtekening van deze beslissing het product dient terug te sturen naar Ondernemer en dat Ondernemer tevens binnen 14 dagen na dagtekening van deze beslissing het aankoopbedrag van het product à €156,90 dient terug te storten op de rekening van Consument.

De beoordelaar beslist dat de kosten van de retourzending van het product voor rekening komen van Consument, conform het retourbeleid van Ondernemer zoals gepubliceerd op zijn website.

De beoordelaar beslist verder dat Ondernemer het klachtengeld van €25,00 aan Consument vergoedt.

 

Indien Consument en/of Ondernemer geen gehoor geeft aan deze beslissing binnen de hierboven gestelde termijn, verbeurt de partij die in gebreke blijft aan de wederpartij een boete van €50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, tot een maximum van €1.500,00.

 

Aldus beslist DigiDispuut op woensdag 23 juni 2021.