From the Blog

Beslissing: bewijslast bij een beschadigde telefoon

Consument heeft op 28 november 2020 een refurbished Iphone gekocht. Consument heeft het product gekocht bij Ondernemer. Op het product is een garantietermijn van 2 jaar van toepassing. Dit is een belangrijke reden voor Consument om het betreffende product bij Ondernemer te kopen. Op 13 juni 2021 is een probleem ontstaan met de camera. De camera werkt niet meer omdat er enkel een zwart beeld komt. Consument heeft het gebrek bij Ondernemer aangekaart op 15 juni 2021. Ondernemer heeft onderzoek naar het product laten doen. Uit dit onderzoek is gebleken dat er een probleem met het moederbord is. Dit komt volgens Ondernemer door val- of stootschade. Volgens Ondernemer is dit onjuist gebruik van het product en stelt daarom dat het niet onder de garantie valt. Consument geeft aan dat het product nooit is gevallen. Daarom zou het product hersteld moeten worden zonder verdere kosten.

Op 11 augustus 2021 is het geschil aangemeld bij Stichting WebwinkelKeur.

Standpunt consument   

Consument doet een beroep op de garantie. De garantietermijn is 2 jaar. Consument eist dat het product hersteld wordt door Ondernemer zonder dat daar extra kosten voor in rekening worden gebracht.

Standpunt ondernemer  

De schade aan het product is veroorzaakt door een val of stoten. Hierdoor valt herstel niet onder de garantie en moet Consument hiervoor betalen.

Beoordeling van het geschil 

De beoordelaar heeft overwogen:

De beoordelaar oordeelt dat er sprake is van consumentenkoop op afstand zoals bedoeld in Boek 7 BW. Het betreft een koop op afstand, omdat Consument via het internet heeft besteld bij Ondernemer.

Het product is op 28 november 2020 door Consument aangeschaft. Het gebrek is op 13 juni 2021 ontstaan. Het gebrek is ontstaan binnen de gegeven garantietermijn. Ondernemer heeft namelijk een verkopersgarantie van 2 jaar. Met deze garantie geeft Ondernemer aan dat het product minimaal 2 jaar mee moet gaan zonder dat het product gebreken vertoont. Omdat de telefoon niet beantwoordt aan de verwachte levensduur, is er sprake van non-conformiteit zoals bedoeld in art. 7:18 lid 1 BW. Uit de e-mail van Ondernemer aan Consument van 19 juli 2021 blijken de gebreken veroorzaakt te worden door moederbord problemen. Uit de correspondentie van 9 augustus 2021 blijkt welke gebreken onder de garantie vallen. Moederbord problemen is een van deze gebreken.

De Consument hoeft derhalve, mede gelet op de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet aan te tonen dat het gebrek is ontstaan door zijn toedoen. De bewijslast ligt in casu bij Ondernemer.

Ondernemer heeft door middel van onderzoek gepoogd aan te tonen wat de oorzaak van het gebrek is. Bij dit onderzoek is slechts aangetoond dat er geen stroom meer naar de camera gaat. Hiermee is niet voldoende aannemelijk geworden dat het gebrek is ontstaan als gevolg van val- of stootschade.

Beslissing 

De beoordelaar komt tot de volgende beslissing:

De beoordelaar beslist dat Ondernemer binnen 14 dagen nadat hij bekend is geraakt met de inhoud van dit bindend advies verplicht is het product kosteloos te repareren. Het is onvoldoende aangetoond dat er sprake is van val- of stootschade.

Verder bepaalt de Beoordelaar dat Ondernemer, als in het ongelijk gestelde partij, het klachtengeld ad €25,00 aan Consument dient te vergoeden.

De beoordelaar bepaalt dat partijen aan het hierboven bepaalde binnen een termijn van 14 dagen nadat de inhoud van deze beslissing aan partijen bekend is gemaakt uitvoering dienen te geven.

Indien Ondernemer geen gehoor geeft aan deze beslissing binnen de hierboven gestelde termijn, verbeurt de partij die in gebreke blijft aan de wederpartij een dwangsom van €50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, tot een maximum van €1.500,00.

 

Aldus beslist DigiDispuut op vrijdag 17 december 2021.