From the Blog

Beslissing: Ontbrekende producten uit een pakket

Onderwerp van het geschil

Op 3 januari 2022 heeft Consument een drietal Delkim Nitelite Indicator sets en een foedraal gekocht (hierna: Producten) gekocht voor een totaalbedrag van € 174,84 van Ondernemer.

Op 5 januari 2022 heeft Consument Ondernemer bericht dat hij twee van de Delkim Nitelite Indicator sets (hierna: sets) niet heeft ontvangen. Consument heeft kort daarop op navragen van Ondernemer verklaard dat hij geen beschadigingen heeft geconstateerd aan het postpakket. Kort daarop start Ondernemer een onderzoek naar de door Consument gemiste sets.

Consument bestelde later nog een ander product welke hij in ontvangst mocht nemen.

Consument heeft ter bewijs foto’s aangeleverd. Ondernemer heeft uitsluitend schriftelijke verklaringen aangeleverd.

Op 8 april 2022 hebben partijen zich met het geschil tot Stichting DigiDispuut gewend.

Standpunt van de consument

Consument vordert levering van de ontbrekende sets.

Consument stelt dat de sets nooit geleverd zijn en stelt dat Ondernemer daarom tekort is gekomen in de nakoming van de tussen partijen bestaande koopovereenkomst. Consument stelt dat de doos met de eerste bestelling, waar de sets bij ontbraken, dicht getapet was met doorzichtige tape.

Standpunt van de ondernemer

Ondernemer betwist de vordering van Consument en wendt daarbij de volgende argumenten aan:

  1. Uit camerabeelden van Ondernemer is op te maken dat de producten, inclusief de sets, in het postpakket gestopt zijn.
  2. Ondernemer heeft het gewicht van het postpakket bij verzending uit het pand vergeleken met de gegevens van het door Ondernemer ingeschakelde postbedrijf, het pakket heeft steeds hetzelfde gewicht gehad.
  3. Ondernemer heeft navraag gedaan bij het postbedrijf, er is door het postbedrijf niets bijzonders geconstateerd in de bezorging van het postpakket.
  4. Ook stelt Ondernemer dat de stelling van Consument omtrent de doorzichtige tape ongeloofwaardig is omdat het pakket uitsluitend met gemerkte tape van Ondernemer of het postbedrijf kan zijn dicht getapet.

Ondernemer stelt dat de sets wel bij Consument moeten zijn aangekomen en dat de Consument zelf verantwoordelijk is voor het verdwijnen van de sets.

Beoordeling van het geschil

De beoordelaar heeft het volgende overwogen.

Bij een consumentenkoop draagt de verkoper het risico van het product tot op het moment dat het product door de koper is ontvangen.[1] Oftewel, tot op het moment dat Consument de aankoop aanneemt of aan doet nemen draagt Ondernemer het risico voor het product.

Het is dus aan Ondernemer om te bewijzen dat de sets daadwerkelijk bij Consument zijn aangekomen. Een afschrift van een track-and-trace is hiervoor niet afdoende heeft de kantonrechtbank van Midden-Nederland geoordeeld.[2] Bewijs dat een pakket is aangekomen zegt immers niets over de daadwerkelijke inhoud van het bezorgde pakket. In dit geschil staat onomstotelijk vast dat er een pakket is aangekomen echter blijft onduidelijk wat er precies in het pakket zat.

Gelet op het feit dat Ondernemer verder geen bewijsmiddelen heeft aangeleverd ten aanzien van de inhoud van het bezorgde pakket én de bewijslast wel bij Ondernemer ligt moet Beoordelaar aannemen dat Consument de sets niet heeft ontvangen.

Beslissing

De beoordelaar komt tot de volgende beslissing:

  • De vordering van Consument wordt toegewezen.
  • Ondernemer dient de ontbrekende sets binnen twee weken na het ontvangen van deze uitspraak aan Consument toe zenden.
  • Ondernemer dient de proceskosten groot 25,- aan Consument vergoeden.

Indien een der partijen geen gehoor geeft aan deze beslissing binnen de gestelde termijn, verbeurt de partij die in gebreke blijft aan de wederpartij een dwangsom van €50,00 per dag dat hij in gebreke blijft, tot een maximum van €1.500,-.

Aldus beslist DigiDispuut op vrijdag 8 juli 2022.

 

[1] Art. 7:11 Burgerlijk Wetboek.

[2] Rb. Midden-Nederland (ktr.) 18 september 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:4491.